TOEIC

สอนเน้นผลลัพธ์ เหมาะกับผู้เรียนที่มุ่งเป้าให้ได้คะแนน 700 หรือสูงกว่า

หัวข้อที่เรียน

แยกตามทักษะที่สอบ คือ Listening, Reading, Writing เน้นเทคนิคการทำข้อสอบเป็นหลัก

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

ทุกคนที่มีเป้าหมายในการทำคะแนนสอบให้ได้ตามที่ต้องการ

การจัดการเรียนการสอน

เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 15 คน ที่อาคารเดอะเทรนดี้

ระยะเวลาในการเรียน 30 ชั่วโมง

เวลาที่เปิดคอร์สครั้งต่อไป

เปิดสอนทุกเดือนหรือเป็นกลุ่ม

อาจารย์ผู้สอน

สอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สอบ TOEIC ได้คะแนน 985 จากคะแนนเต็ม 990 คะแนน