LISREL

คอร์สนี้เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม LISREL วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นสูงที่ต้องการได้ถูกต้องและประยุกต์ใช้ได้

หัวข้อที่เรียน

1.การใช้โปรแกรม

2.การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพหุระดับ โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุและการทดสอบความแปรเปลี่ยนของโมเดล

3.การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย หรือผู้สนใจ เน้นการเรียนควบคู่การปฏิบัติจริง

การจัดการเรียนการสอน

เรียนตัวต่อตัวหรือกลุ่มโดยผู้เรียนจัดกลุ่มมาเอง 

*ผู้อบรมนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง

เวลาที่เปิดคอร์สครั้งต่อไป

เปิดสอนทั้งแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มตามการนัดหมาย

อาจารย์ผู้สอน

สอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การสอนและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย LISREL มากกว่า 15 ปี