IELTS

สอนเน้นผลลัพธ์ เหมาะกับผู้เรียนที่มุ่งเป้าให้ได้คะแนน 6.5 หรือสูงกว่า ในคอร์สนี้เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS

หัวข้อที่เรียน

แยกตามทักษะ 4 ทักษะ คือ Listening, Reading, Writing, Speaking  เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

ทุกคนที่มีเป้าหมายในการทำคะแนนข้อสอบ IELTS  ให้ได้คะแนน 6.5

การจัดการเรียนการสอน

เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 8 คน ที่อาคารเดอะเทรนดี้

ระยะเวลาในการเรียนมี 2 แบบด้วยกัน

แบบที่ 1 คอร์ส 60 ชั่วโมง แบบเข้มข้น เรียนทุกทักษะ คือ Listening, Reading, Writing, Speaking

แบบที่ 2 คอร์ส 20 ชั่วโมง เจาะลึกเฉพาะทักษะที่ต้องการ

เวลาที่เปิดคอร์สครั้งต่อไป

เปิดสอนทุกเดือนหรือเป็นกลุ่ม

อาจารย์ผู้สอน

สอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สอบ IELTS ทั้งแบบ Paper และ Computer Based