น้องๆ หลายคนอาจมีข้อสงสัยในประเด็นเกี่ยวกับโอกาสในการได้รับวัคซีนที่ UK สำหรับนักเรียนต่างชาติ พี่ๆ PIPP Education ขอนำข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตไทยในลอนดอน มาแจ้งน้องๆ ค่ะ

แยกเป็น 5 ข้อดังนี้

การฉีดวัคซีน

(1) จะไปเรียนที่สหราชอาณาจักร ต้องฉีดวัคซีนก่อนหรือไม่

ตอบ  – ไม่จำเป็น เพราะรัฐบาลสหราชอาณาจักรไม่ได้กำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นเงื่อนไขในการเข้าประเทศ

(2) ถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีน สามารถไปฉีดที่สหราชอาณาจักรได้หรือไม่

ตอบ รัฐบาลสหราชอาณาจักรมีนโยบายฉีดวัคซีนให้ประชากรที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปทุกคน ซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนัก เช่น นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ที่ลงทะเบียนกับ National Health Service (NHS) แล้ว แต่ไม่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังนั้น นักเรียน/นักศึกษาจึงควรรีบลงทะเบียนกับแพทย์ประจำบ้าน (GP: General Practitioner) ของ NHS โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/

(3) จะสามารถจองคิวฉีดวัคซีนกับ NHS ได้อย่างไร

ตอบ หลังจากลงทะเบียนกับ NHS และได้หมายเลข NHS Number แล้ว สามารถจองคิวฉีดวัคซีนได้ที่ https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/

     ทั้งนี้ ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ โดย NHS จะจัดสรรให้ตามกลุ่มอายุและประวัติการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ

(4) ถ้าฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มแล้ว ต้องฉีดวัคซีนที่อังกฤษอีกหรือไม่

ตอบ ควรปรึกษาแพทย์ GP

(5) ถ้าลงทะเบียนกับ NHS แล้ว จำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพหรือไม่

ตอบ ไม่จำเป็นหากท่านมีสุขภาพดี แต่การซื้อประกันเพิ่มเติมมรข้อดีหากเกิดกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินและจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน

น้องๆ สามารถอ่านประกาศต้นฉบับได้ที่ลิงค์นี้ คลิก