Work and Travel กับ Work and Study ต่างกันอย่างไร โปรแกรมไหนเหมาะกับเรา

Work and Travel กับ Work and Study ต่างกันอย่างไร โปรแกรมไหนเหมาะกับเรา

Work and travel เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำงานในสหรัฐอเมริกาในหมวดธุรกิจบริการ โดยได้ค่าตอบแทนระหว่างทำงานและสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อหลังทำงาน ประเภทวีซ่า วีซ่าสำหรับโครงการนี้คือวีซ่าประเภท J1...