Business Analytics in Australia

Business Analytics in Australia

Business Analytics in Australia   Business Analytics เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสาขาที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีกด้วย และหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจในการเรียนต่อสาย Business...
ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย

ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียจะแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน คือ   ระดับชั้นอนุบาล อายุ 5-6 ปี (Kindergarten) ระดับชั้นประถมศึกษา (Year 1- Year 6) อายุ 7-12 ปี , (Primary Education or Primary School) – ซึ่งหลักสูตรนี้คือ หลักสูตร ประถม 1-6 ของประเทศไทย...
วีซ่าหลังเรียนจบ Australia

วีซ่าหลังเรียนจบ Australia

  Post-Study Work stream                 เงื่อนไงการขอวีซ่านี้ คือเรียนจบมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียในระดับปริญญาตรี                      ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาใดก็ได้ วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลา 2 ถึง 4 ปี             ขึ้นอยู่กับว่าสมัครด้วยคุณวุฒิอะไร...
อัพเดตสายงานเป็นที่ต้องการในออสเตรเลีย

อัพเดตสายงานเป็นที่ต้องการในออสเตรเลีย

Registered Nurse (พยาบาล) เป็นอาชีพอันดับ1 ที่เป็นที่ต้องการในออสเตรเลียทั้งประเทศ ผู้ที่ต้องการทำงานเป็นพยาบาลที่ออสเตรเลียนั้น ถึงแม้ว่าจะประกอบอาชีพพยาบาลที่ประเทศตัวเองอยู่แล้วก็ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพของออสเตรเลียใหม่   Civil Engineering Professionals (วิศวกรโยธา...
การเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

การเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

Australia  เป็นที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมของนักเรียนทั่วโลก เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษามาตรฐานสูงและมีคุณภาพที่ดี นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี และมีความหลากหลายในเชื้อชาติอีกด้วย   8 ข้อดีของการเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย (Study Abroad in...
8 Psychology University in Australia

8 Psychology University in Australia

การเรียนต่อที่ออสเตรเลีย ยังเป็นประเทศที่นักเรียนให้ความสนใจในการไปเรียนต่อเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากเป็นประเทศที่ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและความหลากหลาย ในวันนี้เราจะมาแนะนำสาขาที่เป็นอีกหนึ่งสาขาที่นักเรียนนิยมไปเรียนต่อกัน คือ สาขาจิตวิทยา การศึกษาวิชาจิตวิทยา...