Year-round English Courses

Year-round English Language Courses คือหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สามารถเริ่มเรียนได้ตลอดปี ระยะเวลาขั้นต่ำ 2 สัปดาห์ เหมาะสำหรับผู้เรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ

1. เรียนทาง Online

*ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่รูปภาพ

2. เรียนที่โรงเรียนสอนภาษา

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาแบ่งตามประเทศ มีต่อไปนี้

*ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่รูปภาพประเทศ