เรียนภาษาอังกฤษที่ The University of Manchester

ประเทศอังกฤษ

เมือง Manchester

Manchester ได้รับการจัดอันดับจากหลายหน่วยงานให้เป็นเมืองหนึ่งของโลกที่ยอดเยี่ยมที่สุด เป็นเมืองใหญ่ที่มีจุดเด่นคือเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การคมนาคม และมีทีมฟุตบอลระดับโลก ภายในเมืองผสานไปด้วยความหลายทางวัฒนธรรม และค่าครองชีพถูกกว่า London มีการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัย

กิจกรรม

ในเมือง Manchester มีกิจกรรมให้ทำหลังเลิกเรียนมากมาย เช่น เยี่ยมชม Manchester Art Gallery, Manchester Town Hall, National Football Museum, Old Trafford Stadium, Altrincham Market, Museum of Science and Industry, Cheshire Oaks Designer Outlet

เรียนที่

Language Center, The University of Manchester

รายละเอียดโครงการ

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงการนี้เป็นโครงการเรียนภาษาอังกฤษในศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย The University of Manchester ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงลำดับต้นของประเทศอังกฤษและติดระดับโลก ตามการจัดอันดับของ QS World Ranking 2017 ผู้เรียนจะได้เรียนในศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย พักในหอพัก และใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีบัตรนักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุด ฟิตเนส และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้เหมือนนักศึกษาคนอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยสูง และมีเป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้วัฒนธรรมอังกฤษที่หลากหลายควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษในและนอกห้องเรียน มีพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดมากกว่า 30 แห่ง และสามารถเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดไปเมืองต่างๆ ได้สะดวก

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับหลังจบโครงการ คือ ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษระยะเวลา 4 สัปดาห์ และประกาศนียบัตรจาก The University of Manchester หลังเรียนจบ และโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงในประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุด การเรียนรู้ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมที่จะต้องพักกับครอบครัวชาวต่างประเทศ มีเพื่อนชาวต่างประเทศ ได้สื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้เรียนรู้การอยู่ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักความอดทน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง จะนำไปสู่การมีความมั่นใจในตนเอง เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จในชีวิต

โครงการนี้เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย อายุขั้นต่ำ 18 ปี

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร English Summer Program เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ควบคู่กับการทัศนศึกษา การศึกษาประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม การใช้ชีวิตนักศึกษาที่ The University of Manchester และมีเพื่อนจากหลายประเทศทั่วโลก

กำหนดการ

เรียนภาษาอังกฤษวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-15.30 น. เป็นเวลา 4 สัปดาห์

ค่าลงทะเบียนโครงการ

เป็นเงิน 145,000 บาท

ค่าลงทะเบียนรวมรายการต่อไปนี้

ค่าเรียน รวมหนังสือเรียน ที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย กิจกรรมระหว่างเรียน ทัศนศึกษา รถรับส่งสนามบิน และค่าตั๋วเครื่องบิน Bangkok-Manchester-Bangkok สายการบิน Emirates หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ  นิสิตจะได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาของ The University of Manchester ซึ่งสามารถเข้าใช้ห้องสมุด ฟิตเนสของมหาวิทยาลัย และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้

ค่าลงทะเบียนไม่รวมรายการต่อไปนี้

ค่าวีซ่านักเรียน ราคาประมาณ 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร ค่าโดยสารรถประจำทางกรณีนิสิตเดินทางนอกจากรายการที่จัดให้

ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ราคา 1,200 บาท

วันที่เดินทางร่วมโครงการ

29 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2562