โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรม ณ กรุง London ประเทศอังกฤษ ระยะเวลา 3 ราคา 99,000 บาท

London

กรุง London เมืองหลวงของประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ จัดเป็นและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมระดับนานาชาติ มีผู้คนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม 

London เป็นศูนย์ของการศึกษาโดยมีสถาบันการศึกษาของรัฐบาลและเอกชนต่าง ๆ มากที่สุดในโลก

พื้นที่ใน London จะถูกแบ่งเป็นโซน โดยมีตั้งแต่โซน 1 – 6 โดยโซน 1 คือ ใจกลางเมือง มีจำนวนประกรประมาณ 8.97 ล้านคน  

สกุลของประเทศอังกฤษ คือ Pound Sterling (symbol: £; ISO code: GBP)


ที่ประเทศอังกฤษมี 4 ฤดูได้แก่  ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค. – พ.ค.) โดยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 15 – 20 °c ฤดูร้อน (มิ.ย. – ส.ค.) โดยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 15 – 32 °c ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย. – พ.ย.) โดยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 8 – 14 °c ฤดูหนาว (ธ.ค. – ก.พ.) โดยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 0 – 4 °c

กิจกรรม

กิจกรรมที่นักเรียนสามารถทำได้หลังเลิกเรียน ได้แก่ London Walking Tour, Natural Science Museum, British Museum, Harry Potter Studio, Buckingham Palace, Natural History Museum, London Eye, Big Ben, Tower Bridge, Westminster Abbey, Windsor Castle, Piccadilly Circus, Hyde Park, Harrods

รายละเอียดโครงการ

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ เมือง London ประเทศอังกฤษ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร General English 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ ระยะเวลา 3 สัปดาห์ รวม 60 บทเรียน ควบคู่กับการเรียนรู้ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงในประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุด การเรียนรู้ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมที่จะต้องพักกับครอบครัวชาวต่างประเทศ มีเพื่อนชาวต่างประเทศ ได้สื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้เรียนรู้การอยู่ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักความอดทน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง จะนำไปสู่การมีความมั่นใจในตนเอง เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จในชีวิต

ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุขั้นต่ำ 16 ปี โดยมีอาจารย์ดูแลนักเรียน 1 คน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ควบคู่กับการทัศนศึกษา การศึกษาประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม โดยพักกับครอบครัวชาวอังกฤษ

ค่าลงทะเบียนโครงการ

เป็นเงิน 99,000 บาท

รับสมัครและชำระเงิน งวดที่ 1 จำนวน 50,000 บาท วันที่ 31 มกราคม 2562

ชำระเงิน งวดที่ 2  จำนวน 49,000 บาท วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หรือชำระเงินเต็มจำนวนภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตรวจสอบเอกสาร ซื้อตั๋วเครื่องบินและลงทะเบียนเรียน 1-6 กุมภาพันธ์ 2562

ทำวีซ่า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เดินทางร่วมโครงการระหว่างวันที่  20 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2562

ค่าลงทะเบียนรวมรายการต่อไปนี้

ค่าเรียนหลักสูตร General English 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ รวม 80 บทเรียน รวมหนังสือเรียน ที่พักแบบ Homestay พร้อมอาหารเช้าและเย็น กิจกรรมระหว่างเรียน ณ เมือง London และทัศนศึกษาเต็มวันที่เมือง Oxford, Stonehenge-Bath และรถรับส่งสนามบิน

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ Bangkok-London-Bangkok โดยสายการบิน Emirates / EVA Air / สายการบินในเครือ Star Alliance หรือเทียบเท่า

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ค่าลงทะเบียนไม่รวมรายการต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารกลางวัน (Homestay จัดหาอาหารเช้าและเย็นให้) ค่าโดยสารรถประจำทางกรณีเดินทางนอกจากรายการที่จัดให้

ค่าวีซ่า

วันที่จัดโครงการ

รุ่น         ระยะเวลา         วันที่จัดโครงการ

1           3 Weeks 20 April – 12 May 2019