เรียนภาษาอังกฤษที่ University of Liverpool ประเทศอังกฤษ

เมือง Liverpool

Liverpool เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านกีฬาฟุตบอลและดนตรี เป็นบ้านของทีมฟุตบอล Liverpool FC และ Everton FC มีการคมนาคมที่ดี และมีความปลอดภัย ประชากรส่วนใหญ่ของเมืองคือนักศึกษา ในเมืองจึงมีร้านค้า ร้านอาหาร ที่ราคาเหมาะสมกับนักศึกษาไว้คอยบริการ นอกจากนี้แล้ว ลิเวอร์พูลยังมีสถานที่น่าสนใจมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา เป็นต้น

กิจกรรม

ในเมือง Liverpool มีกิจกรรมให้ทำหลังเลิกเรียนมากมาย เช่น Albert Dock, ห้างสรรพสินค้า Liverpool One, Penny Lane, Anfield Stadium และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ

โรงเรียน

Language Centre, University of Liverpool

รายละเอียดโครงการ

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงการนี้เป็นโครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Activate English ในศูนย์ภาษาของ University of Liverpool ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษและติดระดับโลก ตามการจัดอันดับของ QS World Ranking 2017 ผู้เรียนจะได้เรียนในศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัย พักในหอพัก และใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีบัตรนักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุด ฟิตเนส และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้เหมือนนักศึกษาคนอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยสูง และมีเป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้วัฒนธรรมอังกฤษที่หลากหลายควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษในและนอกห้องเรียน มีพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดหลายแห่ง และสามารถเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดไปเมืองต่างๆ ได้สะดวก

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับหลังจบโครงการ คือ ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษระยะเวลา 4 สัปดาห์ และประกาศนียบัตรจาก University of Liverpool หลังเรียนจบ เมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย และได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด 5% หากศึกษาต่อที่  University of Liverpool และระหว่างเรียนจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงในประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุด การเรียนรู้ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมที่จะต้องพักกับครอบครัวชาวต่างประเทศ มีเพื่อนชาวต่างประเทศ ได้สื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้เรียนรู้การอยู่ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักความอดทน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง จะนำไปสู่การมีความมั่นใจในตนเอง เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จในชีวิต

โครงการนี้เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย อายุขั้นต่ำ 18 ปี

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร Activate English เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ควบคู่กับการทัศนศึกษา การศึกษาประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม การใช้ชีวิตนักศึกษาที่ University of Liverpool และมีเพื่อนจากหลายประเทศทั่วโลก

กำหนดการ

เรียนภาษาอังกฤษวันจันทร์-ศุกร์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ภาษาจัดให้หลังเลิกเรียน และร่วมทัศนศึกษาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์

ค่าลงทะเบียนโครงการ

เป็นเงิน 145,000 บาท

ค่าลงทะเบียนรวมรายการต่อไปนี้

ค่าเรียน รวมหนังสือเรียน ที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย กิจกรรมระหว่างเรียน ทัศนศึกษา รถรับส่งสนามบิน และค่าตั๋วเครื่องบิน Bangkok-Manchester-Bangkok สายการบิน Emirates หรือเทียบเท่า

ผู้เรียนจะได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาของ University of Liverpool ซึ่งสามารถเข้าใช้ห้องสมุด ฟิตเนสของมหาวิทยาลัย และบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้

ค่าลงทะเบียนไม่รวมรายการต่อไปนี้

ค่าวีซ่านักเรียน ราคาประมาณ 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร ค่าโดยสารรถประจำทางกรณีนิสิตเดินทางนอกจากรายการที่จัดให้

ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ราคา 1,200 บาท

วันที่ร่วมโครงการ

15 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2562