โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ เมือง Cambridge, UK

รายละเอียดโครงการ

ข้อมูลพื้นฐาน

เมือง Cambridge ประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการศึกษา มีนักศึกษาต่างชาติหลากหลาย ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้ประสบการณ์ข้ามวัฒธรรมกับชาวอังกฤษ นอกจากนี้เมือง Cambridge ยังมีความปลอดภัยสูง และสามารถเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ได้สะดวก เช่น ใช้เวลาเดินทางไปกรุงลอนดอน ประมาณ 60 นาที เป็นต้น ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับหลังจบโครงการ คือ 1) การเรียนภาษาอังกฤษ และประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ 2) โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงในประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุด การเรียนรู้ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมที่จะต้องพักกับครอบครัวชาวต่างประเทศ มีเพื่อนชาวต่างประเทศ ได้สื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้เรียนรู้การอยู่ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักความอดทน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง จะนำไปสู่การมีความมั่นใจในตนเอง เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จในชีวิต

ผู้ร่วมโครงการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อายุขั้นต่ำ 15 ปี, อาจารย์ดูแลนักเรียน 1 คน

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร General English 28 บทเรียนต่อสัปดาห์ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ควบคู่กับการทัศนศึกษา การศึกษาประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม โดยพักกับครอบครัวชาวอังกฤษ

กิจกรรม

นักเรียนสามารถเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในเมือง ได้หลังเลิกเรียน เช่น University Walking Tour, Harry Potter Locations, Ghost Tour / Punting

ค่าลงทะเบียนโครงการ

กลุ่มที่

ระยะเวลา

วันที่จัดโครงการ

ราคา(บาท)

1

3 สัปดาห์

19 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2563

115,000

ค่าลงทะเบียนรวมรายการต่อไปนี้

1.ค่าเรียนหลักสูตร General English 28 บทเรียนต่อสัปดาห์ รวมหนังสือเรียน ประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ ที่พักแบบ Homestay พร้อมอาหารวันละ 2 มื้อ (อาหารเช้าและเย็น) ทุกวันตลอดโครงการ กิจกรรมระหว่างเรียน ณ เมือง Cambridge และทัศนศึกษาเต็มวันที่เมือง London 1 วัน เมืองอื่น 1 วัน และรถรับส่งสนามบิน

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates / Thai Airways /

EVA Air หรือเทียบเท่า

  1. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 4. ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ 5. ค่าวีซ่านักเรียน

ค่าลงทะเบียนไม่รวมรายการต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารกลางวัน (Homestay จัดหาอาหารเช้าและเย็นให้)

2. ค่าโดยสารรถประจำทางกรณีเดินทางนอกจากรายการที่จัดให้

กำหนดการก่อนเดินทาง

กำหนดการก่อนเดินทาง

19 เมษายน –10 พฤษภาคม 2563

รับสมัครและชำระเงินมัดจำ งวดที่ 1 จำนวน 35,000 บาท

15 มกราคม 2563

ตรวจสอบเอกสาร ซื้อตั๋วเครื่องบินและลงทะเบียนเรียน

16 – 30 มกราคม 2563

ทำวีซ่า และปฐมนิเทศโครงการ

3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ชำระเงิน งวดที่ 2 จำนวน 40,000 บาท

28 กุมภาพันธ์ 2563

ชำระเงิน งวดที่ 3 จำนวน 40,000 บาท

31 มีนาคม 2563

เดินทาง

19 เมษายน 2563

กลับประเทศไทย

9 พฤษภาคม 2563

ถึงประเทศไทย

10 พฤษภาคม 2563