โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ เมือง Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมือง Boston

Boston เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองศูนย์กลางของมลรัฐ Massachusetts เป็นเมืองมีชื่อเสียงด้านการศึกษา เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ได้รับการขนานามให้เป็นเมืองที่มีความเจริญทางนวัตกรรมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งวัดจากการมีบริษัท Startup ทางเทคโนโลยีมากกว่า 2,000 แห่ง และมีมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย

Boston มีประชากรประมาณ 700,000 คน มีสถิตินักท่องเที่ยวประมาณ 20 ล้านคนต่อปีในปี 2017

นอกจากนี้ Boston ยังมีความเชื่อมโยงกับประเทศไทย คือ เป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประสูติ ภายในเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ น่าสนใจมากมาย และมีกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ฟรี

การเรียนภาษาอังกฤษที่ Boston ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมและความหลากหลายทางเชื้อชาติของสหรัฐอเมริกา ควบคู่ไปกับการเรียนภาษาในห้องเรียน นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีโปรแกรมทัศนศึกษาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ นอกตัวเมืองอีกด้วย

กิจกรรม

King Bhumibol Adulyadej Square

Harvard University

MIT Park and Museums

Science Museum

John F. Kennedy Library and Museum

Whale Watching

Spectacle Island

รายละเอียดโครงการ

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ เมือง Bostonประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร Intensive English 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ รวม 80 บทเรียน ควบคู่กับการเรียนรู้ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงในประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุด การเรียนรู้ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมที่จะต้องพักกับครอบครัวชาวต่างประเทศ มีเพื่อนชาวต่างประเทศ ได้สื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้เรียนรู้การอยู่ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักความอดทน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง จะนำไปสู่การมีความมั่นใจในตนเอง เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จในชีวิต

ผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษา อายุขั้นต่ำ 14 ปี อาจารย์ดูแลนักเรียน 1 คนเดินทางต่อนักเรียนกลุ่มละ 10 คน

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร General English 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ รวม 80 บทเรียน ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ควบคู่กับการทัศนศึกษา การศึกษาประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม โดยพักกับครอบครัวชาวอเมริกัน

ค่าลงทะเบียนโครงการ

จำนวน 175,000 บาท

ค่าลงทะเบียนรวมรายการต่อไปนี้

ค่าเรียนหลักสูตร General English 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ รวม 80 บทเรียน รวมหนังสือเรียน ที่พักแบบ Homestay อาหารเช้าและเย็นทุกวัน กิจกรรมระหว่างเรียน ทัศนศึกษา ณ เมือง Boston และรถรับส่งสนามบิน

กิจกรรมและทัศนศึกษา เช่น King Bhumibol Adulyadej Square, Massachusetts House, John F. Kennedy Museum, AIT, Harvard University, Harvard Square & Harvard Museum of Natural History, MIT Museum, Museum of Science, Whale Watch Cruise  เป็นต้น

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ Bangkok-Boston-Bangkok โดยสายการบิน Emirates / Thai Airways /Cathay Pacific Airline หรือเทียบเท่า

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

ค่าวีซ่า

ค่าลงทะเบียนไม่รวมรายการต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารกลางวัน (Homestay จัดหาอาหารเช้าและเย็นให้) ค่าโดยสารรถประจำทาง และค่าใช้จ่ายกรณีนิสิตเดินทางนอกจากรายการที่จัดให้

วันที่จัดโครงการ

วันที่ 9 มีนาคม – 7 เมษายน 2562