โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม เมือง Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดโครงการ

ข้อมูลพื้นฐาน

Boston เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองศูนย์กลางของมลรัฐ Massachusetts เป็นเมืองมีชื่อเสียงด้านการศึกษา เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ได้รับการขนานามให้เป็นเมืองที่มีความเจริญทางนวัตกรรมของสหรัฐอเมริกา ซึ่งวัดจากการมีบริษัท Startup ทางเทคโนโลยีมากกว่า 2,000 แห่ง และมีมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย

Boston มีประชากรประมาณ 700,000 คน มีสถิตินักท่องเที่ยวประมาณ 20 ล้านคนต่อปีในปี 2018นอกจากนี้ Boston ยังมีความเชื่อมโยงกับประเทศไทย คือ เป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประสูติ ภายในเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ น่าสนใจมากมาย และมีกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ฟรี

การเรียนภาษาอังกฤษที่ Boston ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมและความหลากหลายทางเชื้อชาติของสหรัฐอเมริกา ควบคู่ไปกับการเรียนภาษาในห้องเรียน นอกจากนี้โครงการได้จัดให้มีโปรแกรมทัศนศึกษาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ นอกตัวเมืองอีกด้วย

ผู้ร่วมโครงการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 15 คน, อาจารย์ดูแลนักเรียน 1 คน

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร General English 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ควบคู่กับการทัศนศึกษา การศึกษาประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม โดยพักกับครอบครัวชาวอเมริกัน

กิจกรรม

ตามตารางแนบ

ค่าลงทะเบียนโครงการ

ระยะเวลา

วันที่จัดโครงการ

ราคาบาท

3 สัปดาห์

14 มีนาคม – 5 เมษายน 2563

155,000 บาท

ค่าลงทะเบียนรวมรายการต่อไปนี้

1.ค่าเรียนหลักสูตร General English 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ รวมหนังสือเรียน ประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ ที่พักแบบ Homestay พร้อมอาหารวันละ 2 มื้อ (อาหารเช้าและเย็น) ทุกวันตลอดโครงการ กิจกรรมระหว่างเรียน ณ เมือง Boston และทัศนศึกษาเต็มวันที่เมือง New York 1 วัน เมืองอื่น 1 วัน และรถรับส่งสนามบิน

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-บอสตัน-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Korean Air / Cathay Pacific / Emirates หรือเทียบเท่า
  2. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 4. ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ 5. ค่าวีซ่านักเรียน

ค่าลงทะเบียนไม่รวมรายการต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารกลางวัน (Homestay จัดหาอาหารเช้าและเย็นให้)

2. ค่าโดยสารรถประจำทางกรณีเดินทางนอกจากรายการที่จัดให้

กำหนดการก่อนเดินทาง

 

รับสมัครและชำระเงินมัดจำ งวดที่ 1

30 ธันวาคม 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

ตรวจสอบเอกสาร ซื้อตั๋วเครื่องบินและลงทะเบียนเรียน

30 ธันวาคม 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

ทำวีซ่า และปฐมนิเทศโครงการ

25 กุมภาพันธ์ 2563 

ชำระเงิน งวดที่ 2

หลังทำวีซ่า

ชำระเงิน งวดที่ 3

28 กุมภาพันธ์ 2563

เดินทาง

14 มีนาคม 2563

กลับถึงประเทศไทย

5 เมษายน 2563