เรียนภาษาและวัฒนธรรมที่เมือง Oxford, UK

Oxford, UK

เมือง Oxford

เมื่อพูดถึงเมือง Oxford สิ่งแรกที่ผู้คนทั่วโลกนึกถึงจนเป็นสัญลักษณ์คือเมืองมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

Oxford เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ ห่างจากลอนดอนประมาณ 90 กิโลเมตร มีประชากรประมาณ 150,000 คน ค่อนข้างเงียบสงบ ปลอดภัย มีการคมนาคมสะดวกสามารถเดินทางไปเมืองต่างๆ เมืองประกอบด้วยอาคารที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีกลิ่นอายของความเป็นวิชาการและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา

University of Oxford ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร โดยได้มีการเริ่มการเรียนการสอนในปี ค.ศ. 1096 มหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยวิทยาลัยและคณะต่างๆ 38 หน่วยงาน มีพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และสำนักพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงจำนวนมากอยู่ทั่วโลก นอกจากนี้ตึกเรียนต่างๆของมหาวิทยาลัย Oxford ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกหลายเรื่อง เช่น Alice in Wonderland, Harry Potter, James Bond 007, และ Transformer เป็นต้น นอกจากนี้ระบบการศึกษาของ Oxford ยังถูกใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนามหาวิทยาลัยทั่วโลก

การเรียนภาษาอังกฤษที่เมือง Oxford มีข้อดีคือ เมืองมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ในชั้นเรียน และได้ฝึกการสนทนาและเรียนรู้วัฒนธรรมเมื่อพักกับครอบครัวชาวอังกฤษ

กิจกรรม

นักเรียนสามารถเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในเมือง ได้หลังเลิกเรียน เช่น University Walking Tour, Alice in Wonderland Locations, Harry Potter Locations, Ghost Tour / Oxford Castle Unlocked, Punting

รายละเอียดโครงการ

ข้อมูลพื้นฐาน

เมือง Oxford ประเทศอังกฤษ เป็นเมืองที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการศึกษา มีนักศึกษาต่างชาติหลากหลาย ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้ประสบการณ์ข้ามวัฒธรรมกับชาวอังกฤษ นอกจากนี้เมือง Oxford ยังมีความปลอดภัยสูง และสามารถเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ได้สะดวก เช่น ใช้เวลาเดินทางไปกรุงลอนดอน ประมาณ 90 นาที เป็นต้น

ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับหลังจบโครงการ คือ

1) การเรียนภาษาอังกฤษจำนวน 80 บทเรียน และประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ

2) โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงในประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุด การเรียนรู้ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมที่จะต้องพักกับครอบครัวชาวต่างประเทศ มีเพื่อนชาวต่างประเทศ ได้สื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้เรียนรู้การอยู่ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักความอดทน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง จะนำไปสู่การมีความมั่นใจในตนเอง เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จในชีวิต

ผู้ร่วมโครงการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุขั้นต่ำ 16 ปี โครงการมีอาจารย์ดูแลนิสิต 1 คน

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร General English 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ควบคู่กับการทัศนศึกษา การศึกษาประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม โดยพักกับครอบครัวชาวอังกฤษ

กิจกรรม

นักเรียนสามารถเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในเมือง ได้หลังเลิกเรียน เช่น University Walking Tour, Harry Potter Locations, Ghost Tour / Punting

ค่าลงทะเบียนโครงการ

กลุ่มที่

ระยะเวลา

วันที่จัดโครงการ

ราคา(บาท)

1

4 สัปดาห์

8 มีนาคม – 5 เมษายน 2563

140,000

2

3 สัปดาห์

19 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2563

115,000

3

2 สัปดาห์

19 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563

94,000

ค่าลงทะเบียนรวมรายการดังต่อไปนี้

1.ค่าเรียนหลักสูตร General English 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ รวมหนังสือเรียน ประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ ที่พักแบบ Homestay พร้อมอาหารวันละ 2 มื้อ (อาหารเช้าและเย็น) ทุกวันตลอดโครงการ กิจกรรมระหว่างเรียน ณ เมือง Oxford และทัศนศึกษาเต็มวันที่เมือง London 1 วัน Stonehenge&Bath 1 วัน และรถรับส่งสนามบิน

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates / Thai Airways / EVA Air หรือเทียบเท่า 3. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 4. ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ   4. ค่าวีซ่านักเรียน(เฉพาะโครงการ 3 และ 4 สัปดาห์,โครงการ 2 สัปดาห์ไม่รวมวีซ่า)

ค่าลงทะเบียนไม่รวมรายการต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารกลางวัน (Homestay จัดหาอาหารเช้าและเย็นให้)

2. ค่าโดยสารรถประจำทางกรณีเดินทางนอกจากรายการที่จัดให้

กำหนดการก่อนเดินทาง

กำหนดการก่อนเดินทาง

กลุ่มที่ 1

8 มีนาคม

5 เมษายน 2563

กลุ่มที่ 2

19 เมษายน

10 พฤษภาคม 2563

กลุ่มที่ 3

19 เมษายน

3 พฤษภาคม 2563

รับสมัครและชำระเงินมัดจำ งวดที่ 1

15 ธันวาคม 2562

15 มกราคม 2563

15 มกราคม 2563

ตรวจสอบเอกสาร ซื้อตั๋วเครื่องบินและลงทะเบียนเรียน

16 – 30

ธันวาคม 2562

16 – 30

มกราคม 2563

16 – 30

มกราคม 2563

ทำวีซ่า และปฐมนิเทศโครงการ

6 – 10

มกราคม 2563

3 – 7

กุมภาพันธ์ 2563

3 – 7

กุมภาพันธ์ 2563

ชำระเงิน งวดที่ 2

30 มกราคม 2563

28 กุมภาพันธ์ 2563

28 กุมภาพันธ์ 2563

ชำระเงิน งวดที่ 3

28 กุมภาพันธ์ 2563

31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2563

เดินทาง

8 มีนาคม 2563

5 เมษายน 2563

19 เมษายน 2563

กลับถึงประเทศไทย

5 เมษายน 2563

2 พฤษภาคม 2563

9 พฤษภาคม 2563