เรียนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมที่กรุง London ประเทศอังกฤษ

 

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ เมือง London ประเทศอังกฤษ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตร General English 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ รวม 60 บทเรียน ควบคู่กับการเรียนรู้ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงในประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งจะทำให้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุด การเรียนรู้ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมที่จะต้องพักกับครอบครัวชาวต่างประเทศ มีเพื่อนชาวต่างประเทศ ได้สื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้เรียนรู้การอยู่ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักความอดทน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง จะนำไปสู่การมีความมั่นใจในตนเอง เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จในชีวิต

ผู้ร่วมโครงการ นักเรียนมัธยมศึกษา มีอาจารย์ 1 คนต่อนักเรียนกลุ่มละ 12 คน

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร General English 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ รวม 60 บทเรียน ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ควบคู่กับการทัศนศึกษา การศึกษาประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม โดยพักกับครอบครัวชาวอังกฤษ

กิจกรรม

กิจกรรมและทัศนศึกษาที่รวมอยู่ในโปรแกรม ประกอบด้วย

ลอนดอน

 

-Walking Tour, Big Ben, London Eye, Millennium Bridge, St Paul, London Bridge, Tower Bridge

-Museum British Museum, Natural Science Museum, Natural History Museum

-Buckingham Palace, Changing Guard, Oxford Street, Soho Square, Picadilly Circus

เมืองอื่นๆ

-Stonehenge-Bath 1 Day

ค่าลงทะเบียนโครงการ

กลุ่มที่

ระยะเวลา

วันที่จัดโครงการ

ราคา(บาท)

1

4 สัปดาห์

8 มีนาคม – 5 เมษายน 2563

150,000

2

4 สัปดาห์

5 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563

150,000

3

2 สัปดาห์

19 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2563

  99,000

 

ค่าลงทะเบียนรวมรายการต่อไปนี้

  1. ค่าเรียนหลักสูตร General English 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ รวมหนังสือเรียน ที่พักแบบ Homestay และอาหาร 2 มื้อ (อาหารเช้าและเย็น) กิจกรรมระหว่างเรียน ณ เมือง London ทัศนศึกษาเต็มวันที่ Stonehenge-Bath และรถรับส่งสนามบิน
  2. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates /EVA Air หรือเทียบเท่า 3. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ   4. ค่าวีซ่านักเรียน(เฉพาะโครงการ 4 สัปดาห์,โครงการ 2 สัปดาห์ไม่รวมวีซ่า)

ค่าลงทะเบียนไม่รวมรายการต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารกลางวัน (Homestay จัดหาอาหารเช้าและเย็นให้)

2. ค่าโดยสารรถประจำทางกรณีเดินทางนอกจากรายการที่จัดให้

กำหนดการก่อนเดินทาง

กำหนดการก่อนเดินทาง

กลุ่มที่ 1

8 มีนาคม

5 เมษายน 2563

กลุ่มที่ 2

5 เมษายน

2 พฤษภาคม 2563

กลุ่มที่ 3

19 เมษายน

3 พฤษภาคม 2563

รับสมัครและชำระเงินมัดจำ งวดที่ 1

15 ธันวาคม 2562

15 มกราคม 2563

15 มกราคม 2563

ตรวจสอบเอกสาร ซื้อตั๋วเครื่องบินและลงทะเบียนเรียน

16 – 30

ธันวาคม 2562

16 – 30

มกราคม 2563

16 – 30

มกราคม 2563

ทำวีซ่า และปฐมนิเทศโครงการ

6 – 10

มกราคม 2563

3 – 7

กุมภาพันธ์ 2563

3 – 7

กุมภาพันธ์ 2563

ชำระเงิน งวดที่ 2

30 มกราคม 2563

28 กุมภาพันธ์ 2563

28 กุมภาพันธ์ 2563

ชำระเงิน งวดที่ 3

28 กุมภาพันธ์ 2563

31 มีนาคม 2563

31 มีนาคม 2563

เดินทาง

8 มีนาคม 2563

5 เมษายน 2563

19 เมษายน 2563

กลับถึงประเทศไทย

5 เมษายน 2563

2 พฤษภาคม 2563

9 พฤษภาคม 2563