Group Summer Courses 

เป็นโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น โดยแบ่งห้องเรียนตามความสามารถของผู้เรียน พักกับ Host Family มีอาหารเช้าและเย็น หรือพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมทัศนะศึกษากับนักเรียนต่างชาติ เดินทางไปและกลับเป็นกลุ่มและมีอาจารย์ประจำกลุ่มดูแลตลอดการเดินทาง

โครงการนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และผู้สนใจ

 Boston, USA

อายุ 13 ปี ขึ้นไป

กลุ่ม 1 ระยะเวลา 3 สัปดาห์   16 มี.ค. – 7 เม.ย. 67

 

London, England

อายุ 16 ปี ขึ้นไป

กลุ่ม 1 ระยะเวลา 2 สัปดาห์  16 มี.ค. – 31 มี.ค. 67

กลุ่ม 2 ระยะเวลา 3 สัปดาห์   16 มี.ค. – 7 เม.ย. 67

Oxford, England

อายุ 14 ปี ขึ้นไป

กลุ่ม 1 ระยะเวลา 2 สัปดาห์   16 – 31 มี.ค. 67

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดโครงการที่ผ่านมา ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

 Boston, USA

อายุ 13 ปี ขึ้นไป

กลุ่ม 1 ระยะเวลา 3 สัปดาห์   14 มี.ค. – 5 เม.ย. 63

 

London, England

อายุ 16 ปี ขึ้นไป

กลุ่ม 1 ระยะเวลา 4 สัปดาห์   8 มี.ค. – 5 เม.ย. 63

กลุ่ม 2 ระยะเวลา 4 สัปดาห์   5 เม.ย. – 2 พ.ค. 63

กลุ่ม 3 ระยะเวลา 2 สัปดาห์   19 เม.ย. – 3 พ.ค. 63

Oxford, England

อายุ 14 ปี ขึ้นไป

กลุ่ม 1 ระยะเวลา 4 สัปดาห์   8 มี.ค. – 5 เม.ย. 63

กลุ่ม 2 ระยะเวลา 3 สัปดาห์   19 เม.ย. – 10 พ.ค. 63

กลุ่ม 3 ระยะเวลา 2 สัปดาห์   19 เม.ย. – 3 พ.ค. 63

Swanage, England

อายุ 8 – 15 ปี

กลุ่ม 1 ระยะเวลา 4 สัปดาห์   28 มี.ค. – 25 เม.ย. 63

 

Denver, Colorado, USA

อายุ 14 – 17 ปี

ระยะเวลา 2 สัปดาห์   8-22 ก.ค. 63