Summer Course with Group

เป็นโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น 4 สัปดาห์ โดยแบ่งห้องเรียนตามความสามารถของผู้เรียน พักกับ Host Family มีอาหารเช้าและเย็น หรือพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมทัศนะศึกษากับนักเรียนต่างชาติ เดินทางไปและกลับเป็นกลุ่มและมีอาจารย์ประจำกลุ่มดูแลตลอดการเดินทาง

โครงการนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และผู้สนใจ

 

วันที่เดินทางร่วมโครงการ

London

กลุ่ม 1 ระยะเวลา 4 สัปดาห์   8 มี.ค. – 5 เม.ย. 63

กลุ่ม 2 ระยะเวลา 4 สัปดาห์   5 เม.ย. – 2 พ.ค. 63

กลุ่ม 3 ระยะเวลา 2 สัปดาห์   19 เม.ย. – 3 พ.ค. 63

Oxford

กลุ่ม 1 ระยะเวลา 4 สัปดาห์   8 มี.ค. – 5 เม.ย. 63

กลุ่ม 2 ระยะเวลา 3 สัปดาห์   19 เม.ย. – 10 พ.ค. 63

กลุ่ม 3 ระยะเวลา 2 สัปดาห์   19 เม.ย. – 3 พ.ค. 63

Cambridge

กลุ่ม 1 ระยะเวลา 3 สัปดาห์   19 เม.ย. – 10 พ.ค. 63

 Boston

กลุ่ม 1 ระยะเวลา 3 สัปดาห์   14 มี.ค. – 5 เม.ย. 63

 

city
duration
date (and dont forget to set the link in the ROW)
city
duration
date (and dont forget to set the link in the ROW)
city
duration
date (and dont forget to set the link in the ROW)