โครงการแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 1 ปี ประจำปี 2563 – 2564

ณ ประเทศอังกฤษ แคนาดา ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี เดนมาร์ค เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และสหรัฐอเมริกา

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5

ภาคเรียนเดือนกันยายน 2563

สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 มกราคม 2563

สอบวันที่ 11 มกราคม 2563

 

วัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยน

 1. เพื่อเปิดประสบการณ์การศึกษาและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 เป็นระยะเวลา 1 ปีในประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ซึ่งมีความแตกต่างจากระบบการศึกษาของประเทศไทย
 2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนะทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา ผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาจากที่โรงเรียนโดยตรง
 3. เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียน ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ในการเข้าสังคม รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างของตน ทั้งในด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ของนักเรียน
 4. เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับมุมมองการดำรงชีวิตจากต่างประเทศ และสามารถนำข้อดีต่างๆ มาปรับใช้ในอนาคตหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลกเปลี่ยน

รูปแบบของโครงการแลกเปลี่ยน

 1. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามลำดับที่กำหนด จะได้รับทุนการศึกษาสมทบในการเข้าเรียนในโรงเรียนในประเทศเบื้องต้น
 2. โครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2 ภาคเรียน) หรือประมาณ 10 เดือน
 3. หลังจากนโครงการเสร็จสิ้น นักเรียนสามารถเดินทางกลับมาศึกษาต่อในประเทศไทย หรือหากต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ สามารถติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่ของ PIPP Education เพื่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. ความประสงค์ในการเทียบชั้นเรียนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
 5. ในขณะการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน นักเรียนจะได้รับการจัดสรรในการเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีความยินดีในการต้อนรับนักเรียนให้เข้าพักอาศัยและคอยดูแลตลอดระยะเวลาของโครงการเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักเรียนไม่สามารถเลือกเมือง โรงเรียน ตลอดจนการเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ได้ หากนักเรียนมีความประสงค์ใดๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PIPP Education

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการแลกเปลี่ยน

 • นักเรียนต้องมีสัญชาติไทย
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา พ.. 2562
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.5 ขึ้นไป และจะต้องไม่มีผลการเรียนติด 0, ., มผ. และ มส. ในทุกภาคการศึกษา
 • มีทักษะความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
 • นักเรียนต้องเป็นผู้มีความประพฤติที่ดี มีทัศนคติที่ดี และมีความสามารถในการปรับตัวเข้าร่วมกับผู้อื่นที่มีชนชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกับตน
 • นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นพาหะนำพาโรคใดๆ รวมถึงไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง อาทิ ไวรัสตับอักเสบ หรือโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอันจะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ หากมีข้อโต้แย้ง การพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุดจากประเทศที่รับนักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยน
 • นักเรียนและผู้ปกครองของตน จักต้องมีความเข้าใจ ยินดี และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของโครงการอย่างเคร่งครัด
 • หมายเหตุ กรุณาชำระเงิน โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กรุงไทย จํากัด สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท พิพพ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เลขที่บัญชี 675-4-55213-1 และส่งหลักฐานการชำระไปที่ E-mail: info@pippeducation.com พร้อมเขียนช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ของผู้เข้าร่วมโครงการ และเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อทาง PIPP Education จะดําเนินการลงข้อมูลและตรวจสอบหลักฐาน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายที่รวมในโครงการ

 • ค่าเรียนตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2 ภาคเรียน)
 • ค่าดำเนินการในการจัดหาที่พักแบบครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) พร้อมค่าอาหาร (มื้อเช้าและเย็นในวันที่ไปโรงเรียน และ 3 มื้อในวันหยุดสุดสัปดาห์)
 • ค่าประกันสุขภาพ (Insurance)
 • ค่ารับส่งสนามบิน (Airport Pick Up)
 • เจ้าหน้าที่คอยติดต่อประสานงานในประเทศไทยเพื่อดำเนินการสมัครเรียน
 • เจ้าหน้าที่คอยติดต่อประสานงานกับตัวแทนในพื้นที่และคอยให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือนักเรียนตลอดระยะเวลาของโครงการ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในโครงการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศ)
 • ค่าดำเนินการสมัครทำ Visa
 • ค่าตรวจสุขภาพและการฉีดวัคซีนต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ตลอดระยะเวลาโครงการ อาทิ ค่าอาหารกลางวัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางไปกลับระหว่างที่พักและโรงเรียน (หากมี)
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าทริป หรือค่ากิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากที่โครงการกำหนด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าทรัพย์สินเสียหาย (หากเหตุเกิดจากนักเรียน)

Take the first step in your great adventure. Contact us today.