Student Exchange Programs

Exchange Program คือบริการด้านโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน และนักศึกษา ไปเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษา ถึง 2 ปี  

ตัวอย่าง วีดิโอนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี ประเทศ New Zealand และ USA

ประกาศผลทุน รอบที่ 2/2562

โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี (2 ภาคการศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้น ม.2-5

ประเทศ UK, Canada, Ireland, New Zealand, France, Germany, Denmark, Netherland, Switzerland, Norway, Sweden และ USA

รอบที่ 2/2562

โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี (2 ภาคการศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้น ม.2-5

ประเทศ UK, Canada, Ireland, New Zealand, France, Germany, Denmark, Netherland, Switzerland, Norway, Sweden และ USA

รอบที่ 1/2562

โครงการแลกเปลี่ยน 1 ปี (2 ภาคการศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้น ม.2-5

ประเทศ USA, UK, Canada, New Zealand, France, Germany

วัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยน

 1. เพื่อเปิดประสบการณ์การศึกษาและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 เป็นระยะเวลา 1 ปีในประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ แคนาดา ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี เดนมาร์ค เนเธอแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีความแตกต่างจากระบบการศึกษาของประเทศไทย
 2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนะทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา ผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาจากที่โรงเรียนโดยตรง
 3. เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียน ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ในการเข้าสังคม รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างของตน ทั้งในด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ของนักเรียน
 4. เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับมุมมองการดำรงชีวิตจากต่างประเทศ และสามารถนำข้อดีต่างๆ มาปรับใช้ในอนาคตหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลกเปลี่ยน

รูปแบบของโครงการแลกเปลี่ยน

 1. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามลำดับที่กำหนด จะได้รับทุนการศึกษาสมทบในการเข้าเรียนในโรงเรียนในประเทศเบื้องต้น
 2. โครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2 ภาคเรียน) หรือประมาณ 10 เดือน
 3. หลังจากโครงการเสร็จสิ้น นักเรียนสามารถเดินทางกลับมาศึกษาต่อในประเทศไทย หรือหากต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ สามารถติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่ของ PIPP Education เพื่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. ความประสงค์ในการเทียบชั้นเรียนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
 5. ในขณะการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน นักเรียนจะได้รับการจัดสรรในการเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีความยินดีในการต้อนรับนักเรียนให้เข้าพักอาศัยและคอยดูแลตลอดระยะเวลาของโครงการเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักเรียนไม่สามารถเลือกเมือง โรงเรียน ตลอดจนการเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ได้ หากนักเรียนมีความประสงค์ใดๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PIPP Education

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการแลกเปลี่ยน

 • นักเรียนต้องมีสัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 15 – 17.5 ปี (นับถึงวันที่เดินทาง)
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา พ.. 2562
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.5 ขึ้นไป และจะต้องไม่มีผลการเรียนติด 0, ., มผ. และ มส. ในทุกภาคการศึกษา
 • มีทักษะความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
 • นักเรียนต้องเป็นผู้มีความประพฤติที่ดี มีทัศนคติที่ดี และมีความสามารถในการปรับตัวเข้าร่วมกับผู้อื่นที่มีชนชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกับตน
 • นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นพาหะนำพาโรคใดๆ รวมถึงไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง อาทิ ไวรัสตับอักเสบ หรือโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอันจะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ หากมีข้อโต้แย้ง การพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุดจากประเทศที่รับนักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยน
 • นักเรียนและผู้ปกครองของตน จักต้องมีความเข้าใจ ยินดี และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของโครงการอย่างเคร่งครัด

ข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน

นักเรียนทุกคนจะต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบ ELTiS (The English Language Test for International Students เป็นการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง และการอ่าน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม) ซึ่ง PIPP Education เป็นตัวแทนดำเนินการจัดสอบด้วยข้อสอบ ELTiS

นักเรียนสามารถศึกษาลักษณะข้อสอบได้โดย คลิกที่นี่

Take the first step in your great adventure. Contact us today.