โครงการแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 1 ปี ประจำปี 2563 – 2564

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส และเยอรมนี

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5

ภาคเรียนเดือนกันยายน 2563

สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

วัตถุประสงค์ของโครงการแลกเปลี่ยน

 1. เพื่อเปิดประสบการณ์การศึกษาและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 เป็นระยะเวลา 1 ปีในประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ซึ่งมีความแตกต่างจากระบบการศึกษาของประเทศไทย
 2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนะทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา ผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในชีวิตประจำวัน และการศึกษาจากที่โรงเรียนโดยตรง
 3. เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียน ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ในการเข้าสังคม รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างของตน ทั้งในด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ของนักเรียน
 4. เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับมุมมองการดำรงชีวิตจากต่างประเทศ และสามารถนำข้อดีต่างๆ มาปรับใช้ในอนาคตหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแลกเปลี่ยน

รูปแบบของโครงการแลกเปลี่ยน

 1. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามลำดับที่กำหนด จะได้รับทุนการศึกษาสมทบในการเข้าเรียนในโรงเรียนในประเทศเบื้องต้น
 2. โครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2 ภาคเรียน) หรือประมาณ 10 เดือน
 3. หลังจากนโครงการเสร็จสิ้น นักเรียนสามารถเดินทางกลับมาศึกษาต่อในประเทศไทย หรือหากต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ สามารถติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่ของ PIPP Education เพื่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. ความประสงค์ในการเทียบชั้นเรียนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
 5. ในขณะการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน นักเรียนจะได้รับการจัดสรรในการเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่มีความยินดีในการต้อนรับนักเรียนให้เข้าพักอาศัยและคอยดูแลตลอดระยะเวลาของโครงการเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม นักเรียนไม่สามารถเลือกเมือง โรงเรียน ตลอดจนการเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ได้ หากนักเรียนมีความประสงค์ใดๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของ PIPP Education

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการแลกเปลี่ยน

 • นักเรียนต้องมีสัญชาติไทย
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา พ.. 2562
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.5 ขึ้นไป และจะต้องไม่มีผลการเรียนติด 0, ., มผ. และ มส. ในทุกภาคการศึกษา
 • มีทักษะความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
 • นักเรียนต้องเป็นผู้มีความประพฤติที่ดี มีทัศนคติที่ดี และมีความสามารถในการปรับตัวเข้าร่วมกับผู้อื่นที่มีชนชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกับตน
 • นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นพาหะนำพาโรคใดๆ รวมถึงไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง อาทิ ไวรัสตับอักเสบ หรือโรคที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอันจะเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ หากมีข้อโต้แย้ง การพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุดจากประเทศที่รับนักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยน
 • นักเรียนและผู้ปกครองของตน จักต้องมีความเข้าใจ ยินดี และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของโครงการอย่างเคร่งครัด

15 พฤศจิกายน 2562

วันสิ้นสุดการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.pippeducation.com พร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบ 200 บาท

20 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.pippeducation.com

28 พฤศจิกายน 2562

สอบข้อเขียน เวลา 9.00 – 12.00 . และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 . ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักเรียนต้องแต่งกายชุดนักเรียน และนำบัตรประจำตัวประชนชนมาแสดงในวันสอบ

เดือนธันวาคม 2562

ประกาศผลสอบผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ทางเว็บไซต์ www.pippeducation.com

 • หากนักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกด้วยตามลำดับที่กำหนด จะมีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
 • นักเรียนที่ได้สิทธิ์รับทุนสนับสนุน สามารถชําระเงินลงทะเบียนเพื่อจองสิทธ์ิในลําดับที่สอบได้ทันทีหลังจากประกาศผลสอบ เนื่องด้วยทุกลำดับทุนมีจำนวนจำกัด

* หมายเหตุ ในกรณีที่นักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกตามลําดับคะแนนแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเทศที่เลือก

เดือนมกราคม 2563

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ มารายงานตัวพร้อมเอกสารที่กำหนดและเข้าปฐมนิเทศ (Orientation) พร้อมผู้ปกครอง พร้อมยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยการชำระเงินลงทะเบียนจํานวน 50,000 บาท (งวดที่ 1)

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 150,000 บาท (งวดที่ 2)

10-15 พฤษภาคม 2563

ทำวีซ่า (โครงการพาไปทำวีซ่า)

เดือนกรกฎาคม 2563

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง (Orientation) พร้อมชำระค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการในส่วนที่เหลือทั้งหมด (งวดที่ 3)

 • ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละประเทศ

นักเรียนจะทราบครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) และโรงเรียนในวันนี้

เดือนกันยายน 2563

เดินทาง

 • หมายเหตุ กรุณาชำระเงิน โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กรุงไทย จํากัด สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท พิพพ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เลขที่บัญชี 675-4-55213-1 และส่งหลักฐานการชำระไปที่ E-mail: info@pippeducation.com พร้อมเขียนช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ของผู้เข้าร่วมโครงการ และเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อทาง PIPP Education จะดําเนินการลงข้อมูลและตรวจสอบหลักฐาน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

ค่าใช้จ่ายที่รวมในโครงการ

 • ค่าเรียนตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2 ภาคเรียน)
 • ค่าดำเนินการในการจัดหาที่พักแบบครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) พร้อมค่าอาหาร (มื้อเช้าและเย็นในวันที่ไปโรงเรียน และ 3 มื้อในวันหยุดสุดสัปดาห์)
 • ค่าประกันสุขภาพ (Insurance)
 • ค่ารับส่งสนามบิน (Airport Pick Up)
 • เจ้าหน้าที่คอยติดต่อประสานงานในประเทศไทยเพื่อดำเนินการสมัครเรียน
 • เจ้าหน้าที่คอยติดต่อประสานงานกับตัวแทนในพื้นที่และคอยให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือนักเรียนตลอดระยะเวลาของโครงการ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในโครงการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศ)
 • ค่าดำเนินการสมัครทำ Visa
 • ค่าตรวจสุขภาพและการฉีดวัคซีนต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ตลอดระยะเวลาโครงการ อาทิ ค่าอาหารกลางวัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางไปกลับระหว่างที่พักและโรงเรียน (หากมี)
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าทริป หรือค่ากิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากที่โครงการกำหนด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าทรัพย์สินเสียหาย (หากเหตุเกิดจากนักเรียน)

ทุนการศึกษา 

จำนวนรวมทั้งหมด 24 ทุน แบ่งเป็ฯ

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ

ผู้สอบผ่านเกณฑ์การจัดลําดับคะแนนของทางโครงการ PIPP Education อยู่ในจํานวน 5 ลําดับแรกของผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุด จะได้รับทุนสนับสนุน ดังนี้

ลำดับที่ 1   ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน  300,000  บาท

ลำดับที่ 2   ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 150,000 บาท

ลำดับที่ 3   ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท

ลำดับที่ 4 และ 5 ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน  50,000 บาท

ประเทศแคนาดา

ผู้สอบผ่านเกณฑ์การจัดลําดับคะแนน ของทางโครงการ PIPP Education อยู่ในจํานวน 5 ลําดับแรกของผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุด จะได้รับทุนสนับสนุน ดังนี้

ลำดับที่ 1   ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน  200,000 บาท

ลำดับที่ 2   ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน  100,000 บาท

ลำดับที่ 3   ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน  100,000 บาท

ลำดับที่ 4 และได้รับทุนสนับสนุนจำนวน  50,000 บาท

ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี

ผู้สอบผ่านเกณฑ์การจัดลําดับคะแนน ของทางโครงการ PIPP Education อยู่ในจํานวน 3 ลําดับแรกของผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุด จะได้รับทุนสนับสนุน ดังนี้

ลำดับที่ 1 ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท

ลำดับที่ 2 ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท

ลำดับที่ 3 ได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท

 

 • นักเรียนที่จะมีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนต้องมีคะแนนสอบมากกว่า 50% ของคะแนนเต็มขึ้นไป

หมายเหตุ

 • โปรดอ่านรายละเอียดโครงการให้ครบทุกขั้นตอน เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ
 • ผู้ที่สอบผ่านและยืนยันการเดินทางกับโครงการแล้ว หากมีการขอสละสิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางโครงการ PIPP Education ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายที่ชําระมาแล้ว
 • โครงการ PIPP Education ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกําหนด และเงื่อนไขที่ทางโครงการได้ระบุไว้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Take the first step in your great adventure. Contact us today.