The Graduate Route

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป นักเรียนต่างชาติที่เรียนจบหลักสูตรปริญญาในสหราชอาณาจักรสามารถขอวีซ่าเพื่ออาศัยในสหราชอาณาจักรได้ต่อ

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานก่อนกลับประเทศ โดยนักเรียนที่จบปริญญาตรีและโท อยู่ต่อได้ 2 ปี และอยู่ต่อได้ 3 ปี โดยนักเรียนต้องยื่นขอวีซ่านี้ก่อนเรียนจบ

และสำหรับนักเรียนที่ในอนาคตทำงานจนครบวีซ่า 2 ปี แล้ว หากได้งานระยะยาว สามารถยื่นขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าทำงาน หรือ skilled worker visa ได้อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Graduate Route

https://www.gov.uk/government/news/graduate-route-to-open-to-international-students-on-1-july-2021?fbclid=IwAR3U_gK-bfa0T30FsgoDn-_odIchn0U-KbOZyqjJF7bTcfMZYnl5bZn_VJQ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทวีซ่าทำงานของ UK

https://www.gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas