Pre-sessional English Course คืออะไร?

คือชื่อหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษก่อนเปิดเรียน มีระยะเวลาแต่ละมหาวิทยาลัยไม่เท่ากัน อาจมีระยะเวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ เป็นต้นไป ขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียน

การจัดการเรียนการสอนและช่วงเวลาการสอน แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มนักเรียนที่คะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์เข้าศึกษาต่อ และกลุ่มที่คะแนนภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์แล้วแต่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ซึ่งระยะเวลาการเรียนของสองกลุ่มจะไม่เท่ากัน รายละเอียดการเรียนของแต่ละมหาวิทยาลัอน้องๆ ต้องเช็คกับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

เรียนเกี่ยวกับอะไร?

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อนช่วยปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษในการเรียนต่อ ซึ่งเนื้อหาที่เรียนจะเป็นหัวข้อที่เน้นทักษะที่ต้องใช้ในการเรียนเมื่อเปิดเทอม ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การอภิปรายในชั้นเรียน การนำเสนองานหน้าชั้น การค้นคว้าและเขียนรายงาน เป็นต้น

Pre-sessional English จำเป็นมั๊ย?

ข้อดีของการเรียน Pre-sessional English คือการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเรียน นอกจากนี้สิ่งที่จะได้รับไปพร้อมกันคือช่วยในการปรับตัวเรื่องสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมด้วย

ปกติแล้วการเปลี่ยนสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่เรียน ทุกคนย่อมมีช่วงเวลาในการปรับตัวในระยะแรก จนเกิดความเคยชิน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งนักเรียนที่ลงเรียน  Pre-sessional English จะใช้เวลาในช่วงนี้ปรับตัวให้เข้ากับมหาวิทยาลัย และระบบการเรียนการสอนแบบนานาชาติ เมื่อเปิดเทอมจริงก็จะคุ้นชินกับรูปแบบการเรียน พร้อมต่อยอดความรู้ในห้องเรียน

ตัวอย่างคอร์ส Pre-sessional English ของมหาวิทยาลัยต่างๆ

https://www.ucl.ac.uk/languages-international-education/preparation-courses/pre-sessional-english-courses

https://www.languagecentre.manchester.ac.uk/study-english/our-courses/presessional-english/

https://www.leeds.ac.uk/info/130567/language_centre/617/postgraduate_pre-sessional_english

https://www.kent.ac.uk/international-programmes/pre-sessional-courses