Pathway Programs คืออะไร

คือหลักสูตรทางเลือกในการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี/โท โดยจะปูพื้นฐานสอนเฉพาะทางในวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่นักเรียนจะเข้าเรียน เน้นพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และการวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียน ความรู้ ความสามารถ และการทำวิจัยที่จำเป็นต่อการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

การเรียนการสอน

Pathway Programs จะจัดการเรียนการสอนสอนโดยวิทยาลัยเอกชนที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และมีการรับประกันผลการรับเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยหลังเรียนจบอีกด้วย

Pathway Programs มีด้วยกัน 2 แบบ คือ

  1. Foundation Programmes สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนระดับปริญญาตรี
  2. Pre-masters สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียน ป.โท ข้ามสายจากสาขาที่เรียนตอน ป.ตรี หรือ เกรดเฉลี่ยตอนเรียน ป.ตรีน้อยแต่ต้องการเข้าเรียนระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ดังนั้น น้องๆ หลายคนที่มีคำถามว่า จบ ป.ตรีด้านภาษา แต่อยากเปลี่ยนสายมาเรียน ป.โท ด้าน Data Science หรือ สาขา Architecture ทำได้หรือไม่ คำตอบคือ ทำได้ โดยเรียน Pathway Program ปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียน ป.โท สายที่สนใจ