Work and travel

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำงานในสหรัฐอเมริกาในหมวดธุรกิจบริการ โดยได้ค่าตอบแทนระหว่างทำงานและสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อหลังทำงาน

ประเภทวีซ่า

วีซ่าสำหรับโครงการนี้คือวีซ่าประเภท J1 โดยที่ไปทำงานด้านบริการได้ 3 เดือน และสามารถท่องเที่ยวต่อไป 1 เดือน รวมอายุวีซ่า 4 เดือน

ตำแหน่งงาน

งานในโครงการ Work and Travel เป็นตำแหน่งงานในด้านบริการ เช่น ทำงานในสวนสนุก สวนน้ำ รีสอร์ต ร้านอาหาร เป็นต้น

โครงการนี้เหมาะสำหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทของมหาวิทยาลัยที่มีสถานะนักศึกษาหรือเพิ่งจบการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติมโครงการ Work and Travel และวีซ่าประเภท J1

https://pippeducation.com/internshipabroad/workandtravel/

Work and Study

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพในหลักสูตร Certificate หรือ Diploma และได้ประสบการณ์การฝึกงานตรงสาขาที่เรียน โดยระหว่างฝึกงานมีค่าตอบแทนให้ รวมถึงสามารถทำงาน part-time ได้ระหว่างเรียน ตามเงื่อนไขที่แต่ละประเทศกำหนด

ประเทศที่ PIPP Education มีโปรแกรม Work and Study ได้แก่ Canada และ Australia

ประเภทวีซ่า

วีซ่านักเรียน

โครงการนี้เหมาะสำหรับ

นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Work and Study 

https://pippeducation.com/internshipabroad/workandstudycanada-australia/