Public Debate สำคัญอย่างไรกับการศึกษา

Public Debate เป็นการแสดงนโยบายและวิสัยทัศน์ ทักษะการพูด และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เน้นจุดเด่นของตน และชี้จุดอ่อนฝ่ายตรงข้าม ในประเด็นและเวลาที่กำหนด

มีความสำคัญกับการศึกษา ในด้านการพัฒนาประชาธิปไตย การคิดอย่างมีเหตุมีผล

ประวัติของการดีเบตนั้นมีมานานตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 และเริ่มแพร่หลายมากขึ้นในเวลาต่อมา จัดเป็นวัฒนธรรมประชาธิปไตยของสังคม

รีวิวชมรม Debate ในมหาวิทยาลัยดังของ UK

ประเทศมหาอำนาจสองฝั่งของโลกคือ สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ก็ได้มีการก่อตั้งสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดีเบตของนักศึกษา โดยเริ่มที่ Princeton University, USA ในปี 1769, University of Carolina at Chapell Hill ในปี  1795 ในขณะที่ทางฝั่งอังกฤษ ได้จัดตั้งขึ้นในปี 1974 ที่ The University of St Andrews และ University of Cambridge ในปี 1815

ในปัจจุบัน ทุกมหาวิทยาลัยมีองค์กรนักศึกษาที่จัดการดีเบตในประเด็นสำคัญของสังคมอยู่เสมอ

วันนี้ พี่ๆ PIPP Education ขอแนะนำ มหาวิทยาลัยใน UK ที่มีชื่อเสียงด้านการดีเบต  

1. University of Cambridge

https://www.cus.org

ได้มีการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการทักษะสื่อสารและการคิดด้วยเหตุผลเข้าด้วยกันแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เพื่อให้มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เป็นเหตุเป็นผลและยอมรับความเห็นต่างของผู้อื่น

2. Durham University

http://dus.org.uk/

เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่มีสมาชิกชมรมดีเบตเยอะมากที่สุดในเกาะอังกฤษ ปัจจุบันมีการดำเบตที่เปิดให้เข้าชมต่อเนื่องในวาระสำคัญต่างๆ

3. University of Oxford

https://www.oxford-union.org/debating

มีจุดเด่นที่เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการดีเบต และการฝึกการพูดในที่สาธารณะ มีหลักสูตรอบรมมากมายที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำ และเชิญนักดีเบตสำคัญมาสอนให้ความรู้

4. LSE

https://www.lsesu.com/organisation/lsedebate/

ด้วยภูมิหลังทางด้านการเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการเมือง มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักพูดระดับโลกที่สำคัญมากมาย และแน่นอนว่าชมรมดีเบตของ LSE จัดดีเบตในหัวข้อสำคัญอย่างต่อเนื่องและเป็นที่สนใจของสาธารณะ และชมรมมีหลักสูตรอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการดีเบต การพูดในที่สาธารณะ อีกด้วย