หลักสูตร Pathway คือหลักสูตรที่สถาบันเอกชนมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในการออกแบบหลักสูตรการเรียนที่เรียกว่า Pathway ช่วยเหลือให้นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ต้องการ โดยหลักสูตร Pathway ถือเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและ มีการรับประกันผลการรับเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย

หลักสูตร Pathway นี้ เหมาะสำหรับใคร

1.นักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 จากประเทศไทย และต้องการไปเรียนต่อปริญญาตรีในต่างประเทศจะต้องไปเรียนคอร์ส Foundation หรือ International Year One ก่อน เพื่อปรับพื้นฐานและปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียน

2.นักเรียนที่มีเป้าหมายสาขาวิชาที่ต้องการไปเรียนต่อในระดับปริญญาโท แต่ผลการเรียนเกรดเฉลี่ย หรือคะแนนภาษาไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  สามารถไปเรียนคอร์ส Pre-master ก่อนเข้าเรียนปริญญาโท

รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร

รูปแบบการสอนของหลักสูตร Pathway นี้จะปูพื้นฐานสอนเฉพาะทางในวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรปริญญาที่ผู้เรียนตั้งใจจะเข้าเรียน มีระยะเวลาตั้งแต่ 6-36 สัปดาห์ ขึ้นกับระดับความสามารถทางวิชาการของนักเรียน

เนื้อหาที่เรียนในหลักสูตร Pathway ได้แก่

  • ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) และภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English
  • การวิจัยและการนำเสนองาน Research and Presentation skills
น้องๆ ที่อ่านมาถึงตรงนี้ จะเห็นว่าจุดเด่นของหลักสูตร Pathway ที่ชัดเจนคือ เมื่อเรียนจบคอร์ส Pathway ตามคะแนนที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาที่ระบุในตอนสมัครได้แน่นอน