UNCONDITIONAL OFFER ต่างกับ CONDITIONAL OFFER อย่างไร

ในการสมัครเรียนต่อระดับปริญญาในต่างประเทศ ขั้นตอนหลังจากยื่นใบสมัครเรียนต่อพร้อมเอกสารประกอบ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าเรียน เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่าจะตอบรับให้เข้าเรียนได้ จะออกเอกสารตอบรับการเข้าศึกษาที่เรียกว่า Offer ซึ่ง Offer นั้นจะมี 2 แบบคือ Unconditional Offer และ Conditional Offer มีความหมายดังนี้

Unconditional Offer

หมายถึงการตอบรับเข้าศึกษาต่อแบบไม่มีเงื่อนไข สามารถนำเอกสารนี้ไปดำเนินการทำวีซ่าเพื่อไปเรียนได้เลย

Conditional Offer

หมายถึงการตอบรับเราเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข เช่น ให้ยื่นคะแนนสอบ IELTS ให้ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยต้องการ หรือให้ลงเรียน Pre-sessional Course ก่อนเข้าเรียนต่อ ป.โท หรือ ป.เอก เป็นต้น

กรณีที่ได้รับ Conditional Offer สามารถดำเนินการทำวีซ่าได้ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย