การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ UK

แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือปริญญาตรี โทและเอก

ระดับปริญญาตรี หรือ Bachelor’s Degree 

การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยจะต้องผ่านระบบ UCAS ซึ่งเป็นเหมือนระบบ admission กลางของประเทศ

หลักสูตรการศึกษาใช้เวลา 3 ปี ยกเว้นในสาขาวิชา แพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 

ระดับปริญญาโท หรือ Master’s Degree 

การสมัครจะเน้นการสมัครตรงกับมหาวิทยาลัย หรือผ่าน agency ที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ

เน้นการทำวิจัยเป็นหลัก และปูพื้นฐานในวิชาชีพสำหรับการทำงาน หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

หลักสูตรการศึกษาเฉลี่ย 9-12 เดือน 

หลายหลักสูตรยังเปิดให้ฝึกงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และสามารถขอวีซ่าทำงานต่อที่ประเทศอังกฤษหลังจบการศึกษาได้อีก 2 ปี 

ระดับปริญญาเอก หรือ Doctorate หรือ Doctor’s Degree 

เป็นหลักสูตรเน้นการทำวิจัยและการตีพิมพ์ผลวิจัยในสาขาวิชา

หลักสูตรการศึกษา 3 ปีขึ้นไป 

ภาคการศึกษาของ UK

มี 3 ภาคการศึกษา คือ

  • ภาคต้น (Autumn Term) เริ่มเรียนในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนธันวาคม
  • ภาคกลาง (Spring Term) เริ่มเรียนในช่วง เริ่มกลางเดือนมกราคมถึงปลายเดือนมีนาคม
  • ภาคปลาย (Summer Term) เริ่มเรียนในช่วงเริ่มปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม

การศึกษาระดับปริญญาโทเป็นระดับการศึกษาที่นักเรียนไทยสนใจและนิยมไปเรียนต่อ

ซึ่งคุณสมบัติหลักๆ ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สหาราชอาณาจักรคือ

  • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (IELTS)
  • เกรดเฉลี่ย
  • สายวิชาที่เรียนจบ

ขณะนี้บางมหาวิทยาลัยใน UK ได้ยกเว้นผลคะแนน IELTS ในยื่นสมัครเรียนต่อปริญญาโท สำหรับนักเรียนไทยที่จบปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยที่กำหนด

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนปริญญาโท หรือ Pre-sessional Course สำหรับนักเรียนที่คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการตอบรับเข้าเรียน จำเป็นต้องมาลงเรียนภาษาเพื่อปรับพื้นฐานภาษาสำหรับการเรียนในระดับปริญญาโทและเอกก่อนภาคเรียนปกติค่ะ

ในขั้นตอนการสมัครและเอกสารการตอบรับจะมีกล่าวถึงในตอนต่อไปค่ะ