บทความนี้สำหรับน้อง ๆ คนไหนกำลังจะไปเรียนต่อที่อังกฤษ เพื่อให้แน่ใจว่ามีเอกสารอะไรบ้างที่สามารถเตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นสมัครเรียนต่อ  

1.Transcript

2.Graduation Certificate

3.คะแนนสอบ IELTS 

4.Resume

5.Statement of Purpose (SOP) หรือ Personal Statement

6.Letters of Recommendation 

กรณีมีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ใช้เอกสาร Recommendation Letter จากที่ทำงาน 2 ฉบับ 

กรณีไม่มีประสบการณ์ทำงาน  ใช้เอกสาร  Recommendation Letters จากอาจารย์ 2 ท่าน

มีประสบการณ์ทำงานแต่ไม่เกิน 5 ปี ใช้เอกสาร Recommendation Letter จากอาจารย์ 1 ท่าน และ Recommendation letter จากที่ทำงาน 1 ท่าน

ทำงานมามากกว่า 5 ปีแล้ว ใช้เอกสาร Recommendation Letter จากที่ทำงาน 2 ฉบับ

8.เอกสารการเรียนหรือฝึกงานอื่นๆ (ถ้ามี)

9.สำเนาหนังสือเดินทาง

10.Application Form

หมายเหตุ

สำหรับผู้ที่เข้าสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จะต้องเตรียมโครงร่างงานวิจัย หรือ Research Proposal เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมจากเอกสารข้างต้น