ข้อสอบ International English Language Testing System หรือที่เราคุ้นชินกันในชื่อ ข้อสอบ IELTS นั้น เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ประเมิน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย 4 ทักษะ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) 

โดยข้อสอบ IELTS มีด้วยกัน 3 ประเภท คือ

1.IELTS Academic เพื่อการศึกษาต่อ Academic

เป็นการทดสอบความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญาเอก ใช้ยื่นสมัครได้หากคะแนนผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็จะได้หนังสือตอบรับเข้าศึกษาต่อแบบ Unconditional Offer เพื่อทำวีซ่าต่อไป

2.IELTS General Training เพื่อการฝึกอบรม 

เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่วางแผนใช้ภาษาเพื่อการฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

ซึ่งการสอบ IELTS Academic และ IELTS General มีการสอบทั้งแบบ Paper-based และ Computer-based

3.IELTS for UKVI 

IELTS for UKVI ก็คือการทดสอบวัดผลภาษาอังกฤษที่รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรให้การยอมรับ (UK government approved Secure English Language Test: SELT) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการยื่นวีซ่าของกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรนั่นเอง

ใช้สำหรับคนที่ต้องไปการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ โดยใช้วีซ่าประเภท Tier 4 Visa แต่คะแนนภาษาอังกฤษยังไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่จะลงทะเบียน Pre-sessional Course หรือ Foundation ได้ 

ข้อแตกต่างของผลสอบ IELTS for UKVI กับ IELTS แบบปกติ

ที่แตกต่างจากแบบปกติคือ ในการสอบ IELTS Academic แบบปกตินั้น หากผลสอบของเราไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัย และต้องลงเรียน Pre-sessional English Course เราต้องทำการสมัครและสอบ IELTS ใหม่ เพื่อใช้ยื่นวีซ่า แต่สำหรับ IELTS for UKVI หากยื่นคะแนนแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย แล้วต้องการลงเรียน Pre-sessional English Course ก็สามารถใช้ IELTS for UKVI ที่มีอยู่ ยื่นสมัครได้เลย ไม่ต้องสอบใหม่

จึงเป็นการสอบที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการไปเรียนต่อแต่ไม่มั่นใจคะแนนภาษาอังกฤษจะถึงเกณฑ์หรือไม่ เพื่อให้ได้ผลตอบรับแบบ Unconditional Offer หรือ Conditional Offer จากมหาวิทยาลัย