ระดับความเชี่ยวชาญทางภาษานั้นสามารถวัดได้จากกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference: CEFR) ที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการเรียนการสอนภาษาในทวีปยุโรปและทั่วโลก

ในโรงเรียนสอนภาษาของประเทศต่างๆ ก็ได้ยึด CEFR เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียน ดังนั้น นักเรียนที่ไปเรียนภาษาในต่างประเทศกับสถาบันที่เป็นมาตรฐานสากลจะต้องได้รับการทดสอบก่อนเรียนเพื่อจัดระดับชั้นให้เหมาะสมกับระดับภาษาของผู้เรียน โดย CEFR จะบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะได้แก่ ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน 

CEFR แบ่งเป็น 3 ระดับกว้างๆ คือ Basic, Independent และ Proficient หรือ A1 – C2 ตามรูปด้านล่างนี้

คอร์สภาษาอังกฤษที่ PIPP Education มีให้บริการ