หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน (General English)

หลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานเป็นหลักสูตรที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน และเขียน เหมาะกับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ในหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานได้จัดบทเรียนให้สมดุลกับเวลาว่างเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาได้ครบทุกทักษะและเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ที่ไปเรียน

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจเป็นหลักสูตรที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำงานและธุรกิจ โดยที่จะเน้นไปในการติดต่อสื่อสาร การเจรจาทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานและเพิ่มความสามารถในการสมัครงานและรวมไปถึงการทำงานแบบมืออาชีพ 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ (Exam Preparation)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบเป็นหลักสูตรที่มีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้มีทักษะทางการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบที่ดียิ่งขึ้น เหมาะกับผู้ที่ต้องการเพิ่มเพิ่มคะแนนภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงเทคนิคสำคัญที่ใช้ในการสอบ การจำลองสถานการณ์จริง การเสริมคำศัพท์และทดลองทำแบบฝึกหัดควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะภาษาทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่านและเขียน

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน (English for Specific Purposes)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน คือหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามสายการเรียนหรือตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะทางกฏหมาย ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะวิศวะ ภาษาอังกฤษสำหรับทักษะความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ เป็นต้น โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่สนใจ รวมถึงการเรียนรู้จากเนื้อหาและสถานการณ์เฉพาะร่วมด้วย