Russell Group คือ การร่วมมือและรวมตัวของมหาวิทยาลัยจำนวน 24 แห่ง ที่มีชื่อเสียงทางด้านการวิจัยในสหราชอาณาจักร เพื่อมาร่วมมือกันเพื่อทำงานวิจัยต่าง ๆ และมีหลักสูตรที่หลากหลาย อาทิ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การแพทย์ และธุรกิจ

        ด้วยคุณภาพการสอนการทำวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งนำมาซึ่งบรรยากาศในการเรียนรู้ที่น่าประทับใจและมีเครือข่ายกับทางภาครัฐและภาคเอกชนที่คอยสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มหาวิทยาลัยใน Russell Group ประสบความสำเร็จในการกระตุ้นและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทำงานในอนาคต

        อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมมีประวัติและเกณฑ์การเข้าที่แตกต่างกัน ทาง Russell Group จึงได้กำหนดกลยุทธ์ การพัฒนานโยบาย รวมทั้งการติดต่อสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเป็นอย่างดี เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ของการที่จะให้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศผ่านการทำวิจัยและการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยคุณภาพ

รายชื่อมหาวิทยาลัยใน Russell Group จำนวนทั้งหมด 24 แห่ง ได้แก่

 1. University of Birmingham
 2. University of Bristol
 3. University of Cambridge
 4. Cardiff University
 5. Durham University
 6. University of Edinburgh
 7. University of Exeter
 8. University of Glasgow
 9. Imperial College London
 10. King’s College London
 11. University of Leeds
 12. University of Liverpool
 13. London School of Economics & Political Science
 14. University of Manchester
 15. Newcastle University
 16. University of Nottingham
 17. University of Oxford
 18. Queen Mary University of London
 19. Queen’s University Belfast
 20. University of Sheffield
 21. University of Southampton
 22. University College London
 23. University of Warwick
 24. University of York