1.ประเทศออสเตรเลีย มีเกณฑ์แบ่งระดับการศึกษา ดังนี้

  • ระดับชั้นอนุบาล อายุ 5-6 ปี (Kindergarten)
  • ระดับชั้นประถมศึกษา (Year 1- Year 6) อายุ 7-12 ปี , (Primary Education or Primary School) – ซึ่งหลักสูตรนี้คือ หลักสูตร ประถม 1-6 ของประเทศไทย
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษา (Year 7-Year 12) อายุ 13-18 ปี , (Secondary Education or High School) – ซึ่งหลักสูตรนี้คือ หลักสูตร มัธยมต้น และ มัธยมปลาย ของประเทศไทย
  • ระดับอาชีวศึกษา , (Vocational Education) สามารถเข้าเรียนหลังจากจบ Year 10 หรือ เมื่อมีอายุ 15 ปีขึ้นไป – ซึ่งหลักสูตรนี้ก็จะเหมือน หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ของประเทศไทย
  • ระดับอุดมศึกษา หรือ ระดับมหาวิทยาลัย (Higher Education) สามารถเข้าเรียนได้เมื่อเรียนจบระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ จบ หลักสูตร ประกาศนียบัตร

2.ป.ตรีเรียนกี่ปี ป.โทกี่ปี

ปริญญาตรี

 โดยทั่วไปแล้วการเรียนระดับปริญญาตรีที่ออสเตรเลียจะใช้เวลา 3-4 ปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรปริญญาตรีมีหลายประเภท เช่น หลักสูตร 3 ปี, หลักสูตร 4 ปี, หลักสูตรร่วม และหลักสูตรเกียรตินิยม (honour degrees)

หลักสูตรปริญญาตรีแบบ 3 ปี ได้แก่

  • Bachelor of Arts (BA)
  • Bachelor of Science (BSc)
  • Bachelor of Commerce (BCom)
  • Bachelor of Applied Science (BAppSc)
  • Bachelor of Business Administration (BBusAdmin)

หลักสูตรปริญญาตรีแบบ 4 ปีขึ้นไป ได้แก่

  • Bachelor Degrees in law (LLB)
  • Engineering (BEng)
  • Agriculture (BAgSc)
  • Architecture (BArch)
  • Dentistry (BDSc)
  • Education (BEd)
  • Veterinary Science (BVSc/BVS) – (5 ปี)
  • Medicine (MBBS / MD) – (6 ปี)

หลักสูตรปริญญาตรีเกียรตินิยม (Bachelor Honours Degree)

 • หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนต่อหลังจากจบปริญญาตรีหลักสูตรประเภท 3-5 ปี เพื่อศึกษา วิจัย และทำ Thesis สำหรับ 1-2 สาขาโดยเฉพาะ บางหลักสูตรจะรวม Honours ไว้ในหลักสูตรปริญญาตรีแล้ว

หลักสูตรร่วมระดับปริญญาตรี หรือที่เรียกว่า Combined/Double Bachelor Degrees

 • หลักสูตรร่วมคือหลักสูตรที่สามารถได้รับปริญญาตรี 2 ปริญญาหลังเรียนจบ โดยใช้เวลาเรียนเท่ากันหรือน้อยกว่าการเรียน 2 ปริญญา สำหรับหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียน 4 ปี

 

ปริญญาโท

การเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียจะใช้เวลาประมาณ 1, 1.5 หรือ 2 ปีขึ้นอยู่กับหลักสูตรและคุณสมบัติของผู้สมัครเรียนหากผลภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL ไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสมัครเรียน คอร์สภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมที่ออสเตรเลีย หรือเรียนหลักสูตร pathway เพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้โดยตรง

 หลักสูตรการเรียนปโท ออสเตรเลีย

 • Master by Coursework

เป็นหลักสูตรการเรียนที่เน้นการเข้าชั้นเรียน การเขียนรายงาน และสอบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่เลือก โดยหลักสูตรที่เปิดสอนแบบ coursework ได้แก่ Master of Business, Master of Biotechnology, Master of Engineering Management เป็นต้น

 • Master by Research

จะเน้นการวิจัยเป็นหลัก ผู้สมัครเรียนจะต้องมีหัวข้องานวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนการสมัครเรียนผู้สนใจสมัครเรียนจะสามารถเลือกทำวิจัยในหัวข้อตามความสนใจได้อย่างอิสระในองค์ความรู้และความถนัดทางวิชาการของตนเอง

 • หลักสูตรปริญญาโท 2 สาขา (Double degrees or Dual degrees)

จะใช้เวลาเรียน2 ปี เรียน 2 สาขาในเวลาเดียวกัน ได้ เช่น Master of Commerce and Master of Media Communication Master of International Relations and Master of Security and Strategic Studies เป็นต้น (ต้องดูมหาลัยที่มีหลักสูตรนี้อีกที)

 

3.เกรดเฉลี่ยเพื่อเรียนต่อปริญญาตรีจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน

หากต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยระดับกลางควรมี GPA อย่างน้อย 2.75 และ GPA 3.0 ขึ้นไปสำหรับการเรียนต่อมหาวิทยาลัยระดับท็อป

สำหรับคะแนน IELTS จะขึ้นอยู่กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเช่นกัน แต่โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 6.5

และถ้าหากนักเรียนมีเกรดเฉลี่ย ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทางมหาวิทยาลัยจะให้เข้าเรียนในหลักสูตร Foundation Studies เพื่อปรับความรู้ทางวิชาการก่อนการเข้าเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนั้นโดยตรง และจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี

หากมีคะแนน IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ ทางมหาวิทยาลัยจะมีหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เรียกว่า English Direct Entry program หรือ English Bridging Program ก่อนเข้าเรียนต่อหลักสูตร Foundation Studies หรือหลักสูตรปริญญาต่อไป

4.ทุน

 ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีทุนให้นักเรียน นักศึกษาเยอะมาก ทั้งทุนจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอง

Full-fee Scholarship หมายถึง ทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน มีมูลค่าทุน 100% แต่จำนวนการให้ทุนแบบ Full-fee Scholarship มีน้อยมาก ประมาณ 1-2 ทุนต่อปีเท่านั้น และเป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงมาก

Partial Fee Scholarship เป็นทุนการศึกษาแบบไม่เต็มจำนวน มีมูลค่าทุนเป็นแบบ ส่วนลดค่าเรียน เช่น 10%, 25%, 50%

5.การให้เกรด

ระบบการให้คะแนนในประเทศออสเตรเลีย

HD (High Distinction)= 85% หรือสูงกว่า

D (Distinction) = 75 ถึง 84%

Cr (Credit) = 65 ถึง 74%

P (Pass) = 50 ถึง 64%

F (Fail)= 49% หรือต่ำกว่า

6.แนะนำทุน

  • Destination Australia และ Australia Award

ทุนนี้เป็นทุนสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียทางรัฐบาลมีการจัดสรรและมอบทุนกันมากถึง 1,000 ทุนในทุกปี

  • Australia Awards Scholarships

เป็นทุนที่กระทรวงการต่างประเทศและการค้ามอบให้กับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนต่อในสาขาไหน ระดับการศึกษาใด และสามารถเรียนได้ทั้งในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาชีพเฉพาะทาง

  • Monash International Leadership Scholarship (100%)

ทุนสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษา Bachelor หรือ Master แบบ Coursework โดยเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับแบบไร้เงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย

  • University of Melbourne

  • International Postgraduate Research Scholarships (IPRS)

เป็นทุนสำหรับนักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีและมีแพลนอยากเรียนต่อด้านการทำวิจัยในเชิงลึก โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเรียนฟรี 2 ปี หากเลือกเรียนในระดับปริญญาโท และทุนเรียนฟรี 3 ปี หากเลือกเรียนในระดับปริญญาเอก

  • University of Sydney International Strategic Scholarship

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนมูลค่า 35,629 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,117,000 บาท แต่ก็มีเกณฑ์การคัดเลือกที่สูงมากเช่นกัน

  • Macquarie Vice-Chancellor’s International Scholarships

 ทุนเรียนดีจาก Macquarie University ผู้สมัครต้องมีอันดับการรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยระดับป.ตรีผู้สมัครจะต้องมี ATAR ที่ 85 ขึ้นไปและระดับป.โท ผู้สมัครจะต้องมี WAM อยู่ที่ 65 ขึ้นไป

  • Adelaide Global Academic Excellence Scholarships

 เป็นทุนจาก The University of Adelaide มีทุนค่าเล่าเรียน 50% มอบให้กับนักศึกษาที่ได้อันดับ ATAR อยู่ที่ 98 หรือมี GPA 6.8 ขึ้นไป โดยแต่ละปีจะมีผู้ที่ได้รับทุนเพียงคณะละ 2 คนเท่านั้น

7.ค่าใช้จ่าย

  • ค่าเรียน

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยประมาณจะอยู่ที่ AUD$20,000 – AUD$45,000 ต่อปี – ปโท

ค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับปริญญาโทโดยประมาณอยู่ที่ AUD$20,000-$37,000 ต่อปีปเอก

ค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับปริญญาเอกโดยประมาณอยู่ที่ AUD$14,000-$37,000 ต่อปี

  • ค่าวีซ่า

 แบ่งเป็นค่าวีซ่านักเรียน AUD$630 ถ้าเป็นนักเรียนที่อายุมากกว่า 18 ปี ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มอีก AUD$470 ถ้าเป็นนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มอีก AUD$155

  • ค่าที่พัก
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าของใช้
  • ค่าอาหาร
  • ค่าประกันสุขภาพ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

8.ที่พัก

  1. Shared apartment / Condo / House

 การเช่าที่พักอยู่ร่วมกันหลายๆ คน เป็นที่นิยมมากสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มาอยู่ที่ออสเตรเลีย เนื่องจากค่าครองชีพในออสเตรเลียนั้นค่อนข้างสูงโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่พัก การแบ่งเช่าหรือแชร์ที่พักจึงเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ในระดับนึง ประเภทของห้องพักมีดังนี้

 • Studio เป็นห้องที่ห้องนอน ห้องครัว โซฟารับแขก อยู่ในกรอบห้องเดียวกันหมดไม่มีการแบ่งผนังกั้น ยกเว้นห้องน้ำ
 • One bedroom หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำ เป็นห้องที่ส่วนต่างๆ ในห้องจะถูกแบ่งแยกสัดส่วนเป็นอย่างมีระเบียบ มีการกั้นห้องนอนแยกจากส่วนอื่นๆ ห้องครัวห้องรับแขกจะกั้นประตูหรือรวมเป็นห้องเดียวกันขึ้นอยู่กับแปลนของแต่ละอาคาร
 • Two bedroom สองห้องนอนสองห้องน้ำ ส่วนต่างๆ ภายในห้องจะถูกแบ่งแยกเป็นโซนอย่างเป็นระเบียบเหมือนกับ One bed room และเพิ่มจำนวนห้องนอนเข้าไปอีก 1 ห้อง และมี Living Room ที่ใช้ร่วมกัน

ราคาโดยประมาณ AU$100-300 ต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งของอาคาร ประเภทห้อง 

 

  1. Homestay

คือ การพักอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลีย (Host) ที่ต้องการแบ่งห้องในบ้านให้ผู้อื่นเช่า โดยคนที่เป็นโฮสต์ จะผ่านการตรวจสอบ และบันทึกประวัติมาอย่างละเอียดแล้ว จึงเป็นทางเลือกที่ดีเเละค่อนข้างปลอดภัยทางหนึ่ง เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุน้อยหรือผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรก

ราคาโดยประมาณ AU$170-260 ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งของโฮมสเตย์ ประเภทห้อง รวมอาหารและบริการอื่นๆ

 

9.วางแผนงบประมาณ

ค่าเรียน

ปริญญาโท (1 – 2 ปี) $26,000 – $44,700 / ปี

ค่าที่พัก

 • การเช่าที่พักอาศัยร่วมกับผู้อื่น $70 – $250 ต่อสัปดาห์
 • ที่พักภายในมหาวิทยาลัย  $80 – $250 ต่อสัปดาห์
 • โฮมสเตย์ (การพักอาศัยกับครอบครัวโฮสต์)  $110 – $270 ต่อสัปดาห์
 • เช่าห้องพัก $100 – $400 ต่อสัปดาห์
 • โรงเรียนประจำ $10,000 – $20,000 ต่อปี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าเดินทางระบบสาธารณะ โดยทั่วไป จะเฉลี่ยค่ารถไฟ, รถบัส อยู่ที่ประมาณ เดือนละ A$30 – A$70 ต่อเดือน

ค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค  $80 ถึง $200 ต่อสัปดาห์

 10.วีซ่าหลังเรียนจบ

Post-Study Work stream

      เงื่อนไงการขอวีซ่านี้ คือเรียนจบมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาใดก็ได้ วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลา 2 ถึง 4 ปี ขึ้นอยู่กับว่าสมัครด้วยคุณวุฒิอะไร

  • ปริญญาตรี ปริญญาตรีเกียรตินิยม – วีซ่ามีอายุ 2 ปี
  • ปริญญาโท ประเภทเรียนในห้องหรือวิจัย – วีซ่ามีอายุ 3 ปี
  • ปริญญาเอก – วีซ่ามีอายุ 4 ปี

ค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าอยู่ที่ AUD1,730และ Post Study Visa ไม่สามารถต่ออายุได้

 Second Post-study work stream

ผู้สมัครวีซ่านี้ได้ต้องถือวีซ่า Post-study work stream มาก่อน ผู้สมัครต้องเรียนจบจากสถาบันที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาค (regional area) ของออสเตรเลีย และทำงานด้วยวีซ่า Post-study work stream ครั้งแรกในภูมิภาค ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในเมืองภูมิภาคเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีก่อนจะสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าอยู่ที่ AUD680วีซ่านี้ไม่สามารถต่ออายุได้

 

Graduate Work Stream Visa

เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานหลังเรียนจบในประเทศออสเตรเลีย สำหรับหลักสูตรต่ำกว่าปริญญา เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออนุปริญญา Certificate หรือ Diploma และต้องจบในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน (Skilled Occupation List)