วีซ่าหลังเรียนจบ Australia

  • Post-Study Work stream

เงื่อนไงการขอวีซ่านี้ คือเรียนจบมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาใดก็ได้ วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลา 2 ถึง 4 ปี ขึ้นอยู่กับว่าสมัครด้วยคุณวุฒิอะไร

    • ปริญญาตรี ปริญญาตรีเกียรตินิยม – วีซ่ามีอายุ 2 ปี
    • ปริญญาโท ประเภทเรียนในห้องหรือวิจัย – วีซ่ามีอายุ 3 ปี
    • ปริญญาเอก – วีซ่ามีอายุ 4 ปี

ค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าอยู่ที่ AUD1,730 และ Post Study Visa ไม่สามารถต่ออายุได้

  • Second Post-study work stream

ผู้สมัครวีซ่านี้ได้ต้องถือวีซ่า Post-study work stream มาก่อน ผู้สมัครต้องเรียนจบจาก          สถาบันที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาค (regional area) ของออสเตรเลีย และทำงานด้วยวีซ่า Post-study work stream ครั้งแรกในภูมิภาค ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในเมืองภูมิภาคเป็น  เวลา         อย่างน้อย 2 ปีก่อนจะสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าอยู่ที่ AUD680 วีซ่านี้ไม่สามารถต่ออายุได้

  • Graduate Work Stream Visa

เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ทำงานหลังเรียนจบในประเทศออสเตรเลีย สำหรับหลักสูตรต่ำกว่า ปริญญา เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออนุปริญญา Certificate หรือ  Diploma และต้องจบในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน (Skilled Occupation List)