การตอบคำถามสัมภาษณ์ แบบ Star Method  จะช่วยให้เราสามารถตอบคำถามได้แบบครบ

ถ้วนและเข้าใจง่ายๆ โดย STAR Method มีอะไรบ้างมาดูกัน

S = Situation ซึ่งจะเป็นการตอบคำถามแบบการยกตัวอย่างสถานการณ์นั้นขึ้นมาเพื่อให้เห็น

ภาพเช่น  “ในช่วงที่ฝึกงานด้านการตลาดที่ ABC Company เราได้รับมอบหมายให้พัฒนา

แคมเปญโซเชียลมี

เดียใหม่เพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้า”

T = Task คือการอธิบายแผนที่เราได้วางไว้หลังจากระบุสถานการณ์นั้นขึ้นมา

เช่น “งานของฉันคือการวิจัยข้อมูลประชากรของกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาเนื้อหาที่น่าสนใจ และใช้

กลยุทธ์โซเชียลมีเดียที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม 20% ภายในสามเดือน”

A = Action คือการแสดงวิธีการของเราต่อสถานการณ์นั้นว่าเราลงมือทำอะไรบ้าง

เช่น “ฉันเริ่มต้นด้วยการทำวิจัยตลาดอย่างละเอียดเพื่อระบุข้อมูลประชากรหลักและทำความ    

เข้าใจความสนใจของพวกเขา “

R = Result บอกผลลัพะ์ของเหตุการณ์นี้ว่าบทสรุปออกมาเป็นเช่นไร

    เช่น “ผลลัพธ์ของแคมเปญ เราเห็นการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอย่างมากในโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้  

ติดตาม เพิ่มขึ้น 25% และไลค์ ความคิดเห็น และแชร์เพิ่มขึ้น 35% แคมเปญยังทำให้เพิ่มขึ้น 10%       

ใน การเข้าชมเว็บไซต์จากผู้อ้างอิงบนโซเชียลมีเดีย ประสบการณ์นี้ช่วยเพิ่มทักษะของฉันในการ

สร้างเนื้อหา การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการแคมเปญ”