Work and Travel (J1 Visa Sponsorship)

คือบริการด้านวีซ่าประเภท J1 แก่นักศึกษาโครงการฝึกงานพร้อมท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับนิสิต นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยฝึกงานกับสถานประกอบการและสามารถท่องเที่ยวหลังสิ้นสุดการฝึกงาน  ภายใต้เงื่อนไขของวีซ่าประเภท J1 ที่มีระยะเวลาสูงสุด 4 เดือน

บริการ J1 VISA

บริการวีซ่าประเภท J1 สำหรับนักศึกษาที่เดินทางไปฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีได้รับการตอบรับฝึกงานหรือตำแหน่งงานที่ตรงกับสาขาที่ศึกษาแล้ว และต้องการตรวจเช็คเอกสาร PIPP Education มีบริการประสานงาน official J-1 Visa sponsor (DS-2019 form)

Visa Fact Sheet

รายละเอียดของวีซ่าประเภท J1  J1VIsa-fact-sheet-2018

วีซ่า J1 คืออะไร

วีซ่า J1 คือเอกสารที่รัฐบาลอเมริกาออกให้เพื่อบุคคลที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของรัฐบาลวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคคล ความรู้ และทักษะทั้งในด้านการศึกษา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้แก่ นักเรียนในทุกระดับการศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกงานภาคปฏิบัติตามบริษัท สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนครูจากโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและโรงเรียนเฉพาะทางอื่นๆ อาจารย์ที่เดินทางมาสอนหรือค้นวิจัย ณ สถาบันในระดับอุดมศึกษา ผู้ได้รับทุนด้านการทำวิจัย ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ และชาวต่างชาติที่เดินทางมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสังเกตการณ์ ให้คำปรึกษา ทำวิจัย ฝึกอบรม แลกเปลี่ยน หรือแสดงความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคคล บุคคลที่สามารถขอวีซ่า J1 ได้นั้นจะต้องผ่านคุณสัมบัติต่างๆ ที่ทางโครงการแลกเปลี่ยนนั้นๆ กำหนดไว้ รวมทั้งได้รับเอกสารประกอบที่ถูกต้องตามกฎหมายของทางรัฐบาลอเมริกา

ใครที่ต้องใช้วีซ่า J1

 1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Au pair และ EduCare
 2. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Camp Counselor
 3. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับเชิญจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา (Government Visitor)
 4. นักศึกษาฝึกงาน (Intern)
 5. แขกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริก ผู้เข้าโครงการนี้ คือ ผู้นำระดับสำคัญของประเทศ ที่ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (International Visitor)
 6. ผู้เข้ารับการอบรมทางการแพทย์ ในฐานะแพทย์ชาวต่างประเทศหรือในฐานะนักวิชาการทางการแพทย์ที่ไปทำงานวิจัย (Physician)
 7. Professor and Research Scholar คือ ผู้ที่ทำการสอนหรือดูแลงานวิจัยในสถาบันศึกษา
 8. Short-term Scholar สำหรับผู้ที่ทำการสอนหรือดูแลงานวิจัย ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 6 เดือน
 9. Specialist คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา
 10. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลของประเทศตนเอง หรือ จากองค์กรระหว่างประเทศ (Student, college/university)
 11. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15-18.5 ปี ยังไม่จบการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมาก่อน โครงการแลกเปลี่ยนนี้ นักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรืออย่างมากไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และพักกับ Host Family หรือพักในโรงเรียนประจำ (Student, secondary)
 12. นักศึกษามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ Work and Travel
 13. ครูต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ทำการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Teacher)
 14. ผู้ที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกา เพื่อรับการอบรมตามสายวิชาชีพต่างๆ เหมือนรายการในข้อ 4 (Intern) ผู้เข้าอบรมต้องมีประสบการณ์ในสายงานนั้นๆ จากหน่วยงานนอกประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ต่ำกว่า 5 ปี และต้องมีผลทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Trainee)

 

Take the first step in your great adventure. Contact us today.