USA Internship / Trainee / Work and Travel (J1 Visa)

โครงการฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับนิสิต นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา โดยฝึกงานกับสถานประกอบการและสามารถท่องเที่ยวหลังสิ้นสุดการฝึกงาน  ภายใต้เงื่อนไขของวีซ่าประเภท J1

โครงการฝึกงานในสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าประเภท J-1 คืออะไร

โครงการฝึกงานในสหรัฐอเมริกา คือ โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพด้วยการฝึกงาน มีด้วยกันหลายรูปแบบ

 • Internship ระยะเวลา 5-12 เดือน
 • Trainee ระยะเวลา 12-18 เดือน
 • Work and Travel ระยะเวลา 4 เดือน (ทำงาน 3 เดือน และท่องเที่ยว 1 เดือน)

เหมาะกับใคร

โครงการนี้เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาหรือเพิ่งจบการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี และต้องการฝึกงานใน USA

บริการของเรา

ข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละโครงการ

ข้อมูลเบื้องต้น

Internship

Trainee

Work and Travel

สาขาที่เปิดรับให้ฝึกงาน
 • Marketing / Communications
 • Graphic design
 • Media & Entertainment
 • Hospitality / Tourism
 • Fashion
 • Event Management
 • Business / Management
 • Finance / Accounting
 • Facility Management
 • Technology / Engineering / Electrical
 • Logistics / Distribution
 • IT / Computer
 • Human Resources (HR)
 • International Business
 • Sports Management
 • Industrial Engineering
 • Electrical Engineering
 • Marketing / Communications
 • Graphic design
 • Media & Entertainment
 • Hospitality / Tourism
 • Fashion
 • Event Management
 • Business / Management
 • Technology / Engineering / Electrical
 • IT / Computer
 • International Business
 • Sports Management
 • Industrial Engineering
 • Electrical Engineering
 • Hospitality / Tourism
ระยะเวลา 5-12 เดือน 12-18 เดือน 3+1 เดือน (ฝึกงาน 3 เดือน, ท่องเที่ยว 1 เดือน)
ค่าตอบแทน มีทั้งการฝึกงานแบบมีค่าตอบแทนและไม่มีค่าตอบแทน ขึ้นกับองค์กรที่เข้าฝึกงาน หากมีค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยระหว่าง 8-20 USD ต่อชั่วโมง ขึ้นกับลักษณะงาน มีทั้งการฝึกงานแบบมีค่าตอบแทนและไม่มีค่าตอบแทน ขึ้นกับองค์กรที่เข้าฝึกงาน หากมีค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยระหว่าง 8-20 USD ต่อชั่วโมง ขึ้นกับลักษณะงาน มีค่าตอบแทน ระหว่าง 8-14 USD ต่อชั่วโมง ขึ้นกับลักษณะงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท หรือเพิ่งจบการศึกษาในสาขาที่ต้องการฝึกงานหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสาขาที่จะฝึกงานในระดับดี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท หรือเพิ่งจบการศึกษาในสาขาที่ต้องการฝึกงานหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่ต้องการฝึกงานไม่น้อยกว่า 3-5 ปีขึ้นกับสาขา มีความรู้ภาษาอังกฤษสื่อสารในสาขาที่จะฝึกงานในระดับดี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทหรือเพิ่งจบการศึกษา มีความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้ในการสมัคร พาสปอร์ต, ทรานสคริปต์, ใบรับรองสถานะนักศึกษาหรือใบจบการศึกษา พาสปอร์ต, ทรานสคริปต์, ใบรับรองสถานะนักศึกษาหรือใบจบการศึกษา พาสปอร์ต, ทรานสคริปต์, ใบรับรองสถานะนักศึกษาหรือใบจบการศึกษา
ค่าใช้จ่ายร่วมโครงการ ขึ้นกับช่วงเวลา กรุณาสอบถาม ขึ้นกับช่วงเวลา กรุณาสอบถาม กรุณาสอบถาม

 

การเข้าร่วมโครงการ ทำได้ 2 แบบ

1.ผู้สมัครมีสถานที่ฝึกงานที่ได้รับการตอบรับแล้ว

บริการวีซ่าประเภท J1 สำหรับนักศึกษาที่เดินทางไปฝึกงานในประเทศสหรัฐอเมริกา กรณีได้รับการตอบรับฝึกงานหรือตำแหน่งงานที่ตรงกับสาขาที่ศึกษาแล้ว และต้องการตรวจเช็คเอกสาร PIPP Education มีบริการประสานงาน official J-1 Visa sponsor (DS-2019 form)

2.ผู้สมัครยังไม่มีสถานที่ฝึกงาน

มีบริการแนะแนวช่วยรายชื่อสถานที่ฝึกงานที่เหมาะสมกับหลักสูตรการเรียนและคุณสมบัติของผู้สมัคร ช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารสมัครฝึกงาน, CV+Cover Letter, Portfolio, เตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์ และช่วยเตรียมเอกสาร SEVIS, DS 7002 Training Plan, DS 2019

ขั้นตอนการดำเนินการ

ใช้เวลารวมทุกขั้นตอนประมาณ 6-7 เดือนก่อนวันเริ่มฝึกงาน

ตัวอย่างรายละเอียดของงานและค่าใช้จ่าย

เนื่องจากเปิดรับตลอดปี และรายละเอียดขึ้นกับช่วงเวลา กรุณาสอบถาม

Visa Fact Sheet

รายละเอียดของวีซ่าประเภท J1  J1VIsa-fact-sheet-2018

วีซ่า J1 คืออะไร

วีซ่า J1 คือเอกสารที่รัฐบาลอเมริกาออกให้เพื่อบุคคลที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของรัฐบาลวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคคล ความรู้ และทักษะทั้งในด้านการศึกษา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้แก่ นักเรียนในทุกระดับการศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกงานภาคปฏิบัติตามบริษัท สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนครูจากโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาและโรงเรียนเฉพาะทางอื่นๆ อาจารย์ที่เดินทางมาสอนหรือค้นวิจัย ณ สถาบันในระดับอุดมศึกษา ผู้ได้รับทุนด้านการทำวิจัย ผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ และชาวต่างชาติที่เดินทางมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสังเกตการณ์ ให้คำปรึกษา ทำวิจัย ฝึกอบรม แลกเปลี่ยน หรือแสดงความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคคล บุคคลที่สามารถขอวีซ่า J1 ได้นั้นจะต้องผ่านคุณสัมบัติต่างๆ ที่ทางโครงการแลกเปลี่ยนนั้นๆ กำหนดไว้ รวมทั้งได้รับเอกสารประกอบที่ถูกต้องตามกฎหมายของทางรัฐบาลอเมริกา

ใครที่ต้องใช้วีซ่า J1

 1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Au pair และ EduCare
 2. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Camp Counselor
 3. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับเชิญจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา (Government Visitor)
 4. นักศึกษาฝึกงาน (Intern)
 5. แขกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริก ผู้เข้าโครงการนี้ คือ ผู้นำระดับสำคัญของประเทศ ที่ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (International Visitor)
 6. ผู้เข้ารับการอบรมทางการแพทย์ ในฐานะแพทย์ชาวต่างประเทศหรือในฐานะนักวิชาการทางการแพทย์ที่ไปทำงานวิจัย (Physician)
 7. Professor and Research Scholar คือ ผู้ที่ทำการสอนหรือดูแลงานวิจัยในสถาบันศึกษา
 8. Short-term Scholar สำหรับผู้ที่ทำการสอนหรือดูแลงานวิจัย ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการไม่เกิน 6 เดือน
 9. Specialist คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา
 10. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลของประเทศตนเอง หรือ จากองค์กรระหว่างประเทศ (Student, college/university)
 11. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15-18.5 ปี ยังไม่จบการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมาก่อน โครงการแลกเปลี่ยนนี้ นักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรืออย่างมากไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และพักกับ Host Family หรือพักในโรงเรียนประจำ (Student, secondary)
 12. นักศึกษามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ Work and Travel
 13. ครูต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้ทำการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (Teacher)
 14. ผู้ที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกา เพื่อรับการอบรมตามสายวิชาชีพต่างๆ เหมือนรายการในข้อ 4 (Intern) ผู้เข้าอบรมต้องมีประสบการณ์ในสายงานนั้นๆ จากหน่วยงานนอกประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ต่ำกว่า 5 ปี และต้องมีผลทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ(Trainee)

 

Take the first step in your great adventure. Contact us today.