Hospitality Internship in Australia

Paid (min AUD$17 per hour) training positions available within the hospitality sector Australia wide. 6 – 12 months in duration.

Hospitality Internship Program (HIP)

Hospitality Internship Program คือ โครงการฝึกงานด้านบริการแบบได้รับผลตอบแทน สำหรับผู้ที่กำลังเรียนหรือสนใจที่จะมีประสบการณ์ด้านสายงาน hospitality เพื่อที่จะได้มีโอกาสร่วมงานกับโรงแรมและรีสอร์ทที่มีชื่อเสียง ณ ประเทศออสเตรเลีย เช่น Hyatt Hotels, Marriott Hotels, Accor Group, Intercontinental Hotel Group, Hilton Hotels, Sheraton Hotels และ Resorts in the Whitsundays (Great Barrier Reef) เป็นต้น ตำแหน่งที่สามารถสมัครได้ ได้แก่ Food and Beverage, Front Office และ Culinary

รายละเอียดของโครงการ

 • มีการจัดการอบรมที่เหมาะสมกับทักษะและเกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ
 • ระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน
 • มีค่าตอบแทนขั้นต่ำ $18.93 ต่อชั่วโมง
 • ได้ทำงานในโรงแรมหรือรีสอร์ทชั้นนำที่มีอยู่ทั่วประเทศออสเตรเลีย
 • รับสมัครตลอดทั้งปี เริ่มฝึกงานได้ทุกวันจันทร์ (ควรสมัครล่วงหน้า 4 – 6 เดือน)
 • มีความยืดหยุ่นในเรื่องสถานที่ทำงาน
 • สำหรับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่สามารถโอนหน่วนกิตได้ หากต้องการ
 • สาขาที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ Front Office, Food and Beverage, and Food Production (Culinary)

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกงานกับ Hospitality Internship Program

 • ประสบการณ์การทำงานในองค์กรนานาชาติ
 • พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการทำงาน
 • มีโอกาสได้สร้างพันธมิตรกับเพื่อนร่วมสาขาอาชีพเดียวกันและบริษัทข้ามชาติต่างๆ
 • ได้รับการฝึกอบรมในสายงานที่เรียนมา
 • พัฒนาทักษะการสื่อสารในองค์กร
 • พัฒนาทักษะต่างๆ ที่สำคัญต่อการความสำเร็จในอาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • อายุระหว่าง 18 – 30 ปี
 • กำลังศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีทางด้าน Hospitality หรือ Culinary หรือ จบการศึกษาในสายงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 1 ปีครึ่ง (18 เดือน) และผู้มีประสบการณ์ตรงสายงานอย่างน้อย 6 เดือน
 • ทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องการ คือ ระดับกลางสูง – ขั้นสูง (Upper intermediate – Advanced) หรือ เทียบเท่ากับ IELTS 5

ค่าตอบแทนการฝึกงาน

การฝึกงานถูกจัดเป็นรูปแบบทำเต็มเวลา ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถทำงานขั้นต่ำ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยค่าตอบแทนขั้นต่ำจะอยู่ที่ $18.93 ต่อชั่วโมง ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่ได้รับจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริษัทนายจ้างและชั่วโมงฝึกงาน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น

กรอกฟอร์มทางออนไลน์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเบื้องต้น

 1. ส่งใบสมัครและดำเนินการเอกสาร

ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องกรอกใบสมัคร ส่งเอกสารและจ่ายค่าสมัครตามที่กำหนด จากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการส่งวิดิโอสมัครให้ PIPP Education เพื่อคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกงานต่อไป 

 1. ยืนยันเข้าร่วมโครงการและชำระค่าโครงการ

PIPP Education จัดสัมภาษณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและบริษัทนายจ้าง หลังจากนั้นจะได้รับเอกสารตอบรับการฝึกงาน และผู้เข้าร่วมโครงการชำระค่าโครงการที่เหลือ

 1. การดำเนินการวีซ่า

PIPP Education ดำเนินการเรื่องวีซ่าให้ผู้เข้าร่วมโครงการ หรือ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินการเรื่องวีซ่าเองได้ และแจ้งรายละเอียดการเดินทางกับ PIPP Education ให้ทราบหลังจากที่วีซ่าได้รับการอนุมัติแล้ว

 1. เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลีย

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการปฐมนิเทศหลังจากถึงที่ประเทศออสเตรเลียแล้ว เมื่อการฝึกงานเริ่มขึ้น PIPP Education จะมีการสอบถาม feedback จากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นระยะ

เอกสารสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น

 • Resume (ไฟล์ word)
 • Letter of objectives (ไฟล์ word)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (ฉบับสี)
 • สำเนา transcript
 • Reference letter

ค่าโครงการรวม

 • ค่าสมัครและค่าโครงการ
 • ประกันการเดินทาง
 • ค่าดำเนินการเอกสาร
 • การดูแลและให้คำปรึกษาระหว่างฝึกงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย
 • การปฐมนิเทศก่อนเริ่มฝึกงาน
 • บริการเปิดบัญชี, บัตร International Student Identity (ISIC), ซิมการ์ด, บัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว I Venture Card และบริการยื่นภาษี

ค่าโครงการไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน
 • วีซ่า
 • ที่พัก
 • การเดินทางในประเทศและค่าอาหาร

ค่าใช้จ่ายร่วมโครงการ

 1. ค่าใบสมัคร 30,000 บาท
 2. ค่าโครงการ
 • 6 เดือน (26 สัปดาห์) 110,000 บาท
 • 9 เดือน (38 สัปดาห์) 130,000 บาท
 • 12 เดือน (52 สัปดาห์) 150,000 บาท

กำหนดในการชำระเงิน

กำหนดในการชำระเงิน ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

6 เดือน

(26 สัปดาห์)

9 เดือน

(38 สัปดาห์)

12 เดือน

(52 สัปดาห์)

งวดที่ 1: เมื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น (ค่าใบสมัคร) 30,000 30,000 30,000

งวดที่ 2: หลังจากได้รับการตอบรับจาก

บริษัทนายจ้างไม่เกิน 10 วัน

60,000 80,000 100,000
งวดที่ 3: 6 สัปดาห์ก่อนเดินทาง 50,000 50,000 50,000

 เงื่อนไขการคืนเงิน

 • กรณีไม่ผ่านสัมภาษณ์ PIPP Education ยินดีคืนค่าใบสมัครทั้งหมด จำนวน 30,000 บาท
 • ผู้สมัครต้องชำระเงินงวดที่ 2 ภายใน 10 วัน เมื่อสัมภาษณ์วัดระดับภาษาผ่าน กรณีไม่จ่ายเงินตามกำหนด PIPP Education จะทำการยกเลิกโครงการโดยอัตโนมัติและสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าใบสมัคร (30,000 บาท) ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น
 • เมื่อผ่านสัมภาษณ์กับทางบริษัทนายจ้างแล้ว PIPP Education ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าใบสมัคร (30,000 บาท) ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น
 • กรณีผู้สมัครชำระค่าโครงการจนครบทุกงวดแล้ว แต่ต้องการยอเลิกโครงการก่อนได้รับการตอบรับจากทางบริษัทนายจ้าง PIPP Education ยินดีคืนเงินให้ดังจำนวนต่อไปนี้

6 เดือน (26 สัปดาห์) 32,800 บาท          

9 เดือน (38 สัปดาห์) 44,400 บาท

12 เดือน (52 สัปดาห์) 56,000 บาท

 • กรณีผู้เข้าร่วมโครงการต้องการยกเลิกโครงการในระหว่างดำเนินเอกสารและวีซ่า หลังจากที่ได้ทำสัญญากับบริษัทนายจ้างเรียบร้อยแล้วหรือภายหลังได้รับการอนุมัตวีซ่า PIPP Education ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินใดใดทั้งสิ้น
 • กรณีโดนปฏิเสธวีซ่า PIPP Education ยินดีคืนเงินให้ดังจำนวนต่อไปนี้

6 เดือน (26 สัปดาห์) 17,000 บาท          

9 เดือน (38 สัปดาห์) 25,000 บาท          

12 เดือน (52 สัปดาห์) 33,000 บาท