Internship Aborad

คือโครงการฝึกงานในต่างประเทศสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่มีสถานะนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรือเพิ่งจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี

Take the first step in your great adventure. Contact us today.