รู้จักกับข้อสอบ IELTS Listening

IELTS Part Listening มีทั้งหมด 40 ข้อ โดยแบ่งเป็นสี่ส่วนใหญ่ๆ รายละเอียดดังนี้

Section Description
1 เป็นการฟังบทสนทนาของคน 2 คน ในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคุยกันทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามถึงงานที่กำลังเปิดรับสมัคร หรือจะเป็นการคุยกันระหว่างผู้ที่ต้องการเช่าบ้านกับบริษัท Agency เพื่อสอบถามถึงรายละเอียดของบ้านหรือห้องที่ประกาศเช่า เป็นต้น
2 เป็นการฟังบุคคลเพียงหนึ่งคนพูดในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดเพื่ออธิบายหรือเพื่อบรรยายสิ่งต่างๆ เช่น โฆษกวิทยุกำลังพูดโฆษณาถึงร้านค้าที่กำลังจะเปิดใหม่ในเมือง การพูดบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 
3 เป็นการฟังบทสนทนาระหว่างกลุ่มบุคคล ตั้งแต่ 2 – 4 คน ในสถานการณ์ต่างๆกัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดอภิปรายกันถึงวิชาที่กำลังเรียน การพูดคุยกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักเรียน เป็นต้น
4 มีลักษณะเป็นบทพูดด้วยบุคคลเพียงคนเดียว โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่เป็นวิชาการ หลากหลายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น  

อ้างอิงจาก https://www.britishcouncil.or.th/english/tips/useful-technique-for-listening-in-ielts-exam

5 เทคนิคเตรียมสอบ IELTS Listening

1.อ่านโจทย์ก่อนเริ่มการฟังในแต่ละพาร์ท เพื่อทราบใจความสำคัญ

2.ในแต่ละ section ของข้อสอบ listening จะมีเวลา 30 วินาทีสำหรับให้ตรวจสอบคำตอบ ให้อ่านเช็คคำตอบก่อนส่งเสมอ

3.เรียนรู้คำศัพท์และการสะกดให้ถูกหลักไวยากรณ์ เนื่องจากข้อสอบ IELTS ถ้าผู้สอบสะกดคำผิด ก็จะไม่ได้คะแนนในข้อนั้นๆ

4.ฝึกทำแบบฝึกหัดก่อนหลายๆ รอบแบบจับเวลา เพื่อช่วยให้คุ้นกับการทำข้อสอบ listening การโน๊ตข้อความ และการเรียบเรียงคำตอบ

5.ทำความเข้าใจ Grammar และประเภทของคำศัพท์ เช่น noun, verb, adj เพื่อที่จะสามารถตอบข้อสอบได้ตรงกับ Grammar

 

อ่านบทความอื่นได้ที่ Our Blog

ติดตาม Youtube ของเราได้ที่ PIPP Education YouTube