มหาวิทยาลัยใน UK มีรอบเปิดเรียนปีละ 2 รอบ คือ รอบเดือนมกราคม และรอบเดือนกันยายน