เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียนมีดังนี้

1. A copy of your passport สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

2. Transcript / ใบรายงานผลการศึกษา

       ในกรณียังไม่สำเร็จการศึกษาให้ใช้ใบรายงานผลการศึกษาล่าสุด

3. Degree Certificate or Student status letter ใบรับรองสถานะนิสิต/นักศึกษา หรือ ใบจบการศึกษา

4. Statement of Purpose (SOP)

       เป็น Essay ประมาณ 1 หน้ากระดาษ เนื้อหน้าคร่าวๆเกี่ยวกับตัวเราเพียงเล็กน้อย หลักๆจะต้องมี

       (1) เหตุผล/แรงบันดาลใจว่าทำไมเราถึงอยากเรียนคอร์สนี้

       (2) เหตุผล/แรงบัลดาลใจว่าทำไมถึงเลือกเรียนที่UK

5. CV / Resume

       ในส่วนที่เป็นประสบการณ์ทำงาน (ประจำ/ชั่วคราว) หรือ กิจกรรมทำที่ตอนอยู่มหาลัย รบกวนระบุลงไปด้วยว่าตำแหน่งที่เราทำนั้น เราทำอะไรไปบ้าง อาจจจะเขียนเป็นpointๆไปก็ได้ค่ะ (If have)

6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS แบบธรรมดาหรือแบบ UKVI, หรือผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยยอมรับ

       ผลการสอบภาษาอังกฤษ (สามารถส่งตามมาที่หลังได้)

7. Recommendation Letter จดหมายแนะนำจากอาจารย์และ/หรือนายจ้าง

      มี Official headed letter หรือ Reference details เช่น ชื่อ – นามสกุล, ตำแหน่ง, สถาบัน, เบอร์ติดต่อ, อีเมล และที่อยู่สถาบัน/องค์กร

       ทั้งหมด 2 ฉบับ

            กรณีทำงานแล้ว ใช้จดหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และนายจ้าง/บริษัท 1 ฉบับ

            กรณีเพิ่งเรียนจบ ยังไม่ทำงาน ใช้จดหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ

       *หากทำงานมายังไม่ถึงสองปี แนะนำให้ขอจดหมายจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย สองท่าน โดยกระดาษจะต้องมีหัวหรือท้ายเป็นชื่อหรือโลโก้ของทางสถาบัน/บริษัทด้วยครับ >> จะต้องมี Email ของผู้ที่ออกจดหมายให้ด้วยครับ

8. ถ้าเคยไปประเทศอังกฤษมาก่อน

      ให้แนบ UK Visa / BRP Card สำเนาหน้าวีซ่าอังกฤษ หรือ บัตร BRP ที่เคยมี *สำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปประเทศอังกฤษ (If have)

****แสกนเอกสารตัวจริงมาเป็นไฟล์ PDF****