Business Analytics in Australia

Business Analytics in Australia

Business Analytics in Australia   Business Analytics เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสาขาที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีกด้วย และหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจในการเรียนต่อสาย Business...
ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย

ระบบการศึกษาของออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียจะแบ่งระดับการศึกษาออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน คือ   ระดับชั้นอนุบาล อายุ 5-6 ปี (Kindergarten) ระดับชั้นประถมศึกษา (Year 1- Year 6) อายุ 7-12 ปี , (Primary Education or Primary School) – ซึ่งหลักสูตรนี้คือ หลักสูตร ประถม 1-6 ของประเทศไทย...
Interview Internship Abroad แบบง่ายๆ

Interview Internship Abroad แบบง่ายๆ

Interview internship แบบง่ายๆ style Pipe Education   1. ฝึก Language Skill ที่ Pipp Education ก่อนไปสัมภาษณ์จริง ทาง Pipp Education จะคอยให้คำปรึกษาน้องๆอยู่ข้างๆและจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษที่ Pipp Education ดังนั้นเราจะคอยช่วยติวน้องๆให้สามารถ Interview...
Paid / Unpaid Internship

Paid / Unpaid Internship

5 เหตุผลในการเข้าร่วม Unpaid internship Plagiarism การไป Internship Program เป็นแพลนของใครหลายๆคนในการหาประสบการณ์ ซึ่งหลายๆคนทราบดีว่าส่วนใหญ่การไปฝึกงานต่างประเทศจะได้รับค่าจ้าง แต่จริงๆแล้วที่ต่างประเทศก็มีการฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าจ้างเช่นกัน วันนี้เราจะมาดู 5...
วีซ่าหลังเรียนจบ Australia

วีซ่าหลังเรียนจบ Australia

  Post-Study Work stream                 เงื่อนไงการขอวีซ่านี้ คือเรียนจบมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียในระดับปริญญาตรี                      ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาใดก็ได้ วีซ่าประเภทนี้มีระยะเวลา 2 ถึง 4 ปี             ขึ้นอยู่กับว่าสมัครด้วยคุณวุฒิอะไร...