• ความรู้ด้านเทคนิค

การทำงานสายนี้ความรู้ทางด้านเทคนิคของสาขาวิชาวิศวกรรม และการรทำความเข้าใจทฤษฎี หลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเชี่ยวชาญในเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีที่ใช้กันทั่วไปในสายงานก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจการใช้เทคนิคต่างๆในงานต่างๆได้ด้วย

 

  • ความตระหนักด้านความปลอดภัย

การทำงานเป็นวิศวกรรมซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับกับวัสดุ เครื่องจักร หรือสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตราย ดังนั้นการคำนึงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ทำความเข้าใจกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยจะทำมห้เราสามรถทำงานได้อย่างไร้กังวลด้วย

 

  • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

วิศวกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งถ้าเราความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดนอกกรอบ ก็อาจจะได้ไอเดรยเจ๋งๆ  การไปฝึกงานต่างประเทศก็เป็นการสำรวจแนวคิดที่แปลกใหม่ และท้าทายแนวทางดั้งเดิม ซึ่งอาจทำให้เราพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมของเราให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วย

 

  • ทักษะการสื่อสาร

 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวิศวกร สามารถอธิบายแนวคิด แนวคิด และวิธีแก้ปัญหาของได้อย่างชัดเจนและรัดกุม และสื่อสารออกไปได้อย่างชัดเจนก็จะทำให้เราผลิตผลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพ

 

  • การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน

  โครงการวิศวกรรมมักต้องการความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ถ้าเราทำงานเป็นทีมและการทำงาน   

  ร่วมกันกับคนอื่นได่้ รวมถึงการับฟัง เคารพในมุมมองที่หลากหลาย และมีส่วนร่วมในการออกความคิด 

  เห็น ก็จะทำให้เราทำงานได้