Post-Study Work Visa หรือวีซ่าทำงานต่อ USA หลังเรียนจบ

Visa ทำงานต่อหลังเรียนจบของ USA คือ วีซ่าที่ออกให้กับนักเรียนที่เรียนจบระดับมหาวิทยาลัยที่ USA โดยวีซ่าประเภทนี้คือ F1 Optional Practical Training (OPT) แบบ post-completion OPT มีระยะเวลาที่ให้ทำงานได้หลังเรียนจบ 1-2 ปี แล้วแต่ สาขางาน

  • 1 ปี สำหรับสายอื่นๆ ที่ไม่ใช่สายวิทย์
  • 1 ปี + ต่อเพิ่มได้อีก 2 ปี สำหรับสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM)
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ผู้สมัครต้องถือวีซ่านักเรียน F-1

งานที่ทำต้องเกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียนมา

คนที่ถือvisa นี้ สามารถทำงานได้ทั้งก่อนเรียนจบและหลังเรียนจบ ดังนี้

  • Pre-completion OPT คือทำ OPT ก่อนจบการศึกษา เริ่มทำได้หลังเข้าเรียน 1 ปี ทำงานได้ไม่เกิน 20 ชม./สัปดาห์ระหว่างเรียน และไม่เกิน 40ชม./สัปดาห์ในช่วงปิดเทอม
  • Post-completion OPT คือทำ OPT หลังเรียนจบแล้ว เริ่มสมัครงานได้ตั้งแต่ก่อนเรียนจบราวๆ 1-2 เดือน ทำได้ทั้ง part-time และ full-time