THE Times World University Ranking ใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณา

THE Times World University Ranking ใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณา

หากพูดถึงเรื่องการจัดอันดับแล้ว มีหลายหน่วยงานทางการศึกษาที่ทำหน้าที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก  หนึ่งในหน่วยงานนั้นคือ Times Higher Education โดยมีชื่อการจัดลำดับว่า THE World University Rankings  การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย The Times Higher Education World...
Public Debate สำคัญอย่างไรกับการศึกษา

Public Debate สำคัญอย่างไรกับการศึกษา

Public Debate สำคัญอย่างไรกับการศึกษา Public Debate เป็นการแสดงนโยบายและวิสัยทัศน์ ทักษะการพูด และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เน้นจุดเด่นของตน และชี้จุดอ่อนฝ่ายตรงข้าม ในประเด็นและเวลาที่กำหนด มีความสำคัญกับการศึกษา ในด้านการพัฒนาประชาธิปไตย การคิดอย่างมีเหตุมีผล...