10 ข้อดี ของการไปศึกษาในต่างประเทศ

1. เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง

เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า แต่ละประเทศทั่วโลกต่างมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตน ดังนั้นการเรียนต่อต่างประเทศจึงเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ การใช้ชีวิตที่แตกต่างยังจะช่วยพัฒนาทักษะในด้านการปรับตัว และเติบโตเป็นผู้ใหญ่อีกด้วย

2.รู้จักเพื่อนใหม่จากหลากหลายประเทศ

การไปศึกษาต่อประเทศ เป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่าน้อง ๆ ต้องไปเรียนและใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนในประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม น้องๆ ไม่เพียงแต่รู้จักกับคนในประเทศนั้นๆ แต่ยังได้รู้จักกับคนจากหลายๆประเทศที่ต่างก็เป็นนักศึกษาต่างชาติเช่นเดียวกัน ดังนั้น การได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ๆ จึงเป็นการรับรู้ถึงมุมมองที่แตกต่างและพัฒนาตนเองไปได้โดยปริยาย

3.ได้รับความคิดและทัศนคติที่แปลกใหม่

การได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ หรือเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง ย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดและปรับทัศนคติที่ดีขึ้น เนื่องจากน้องๆ จะได้โอกาสในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อน ดังนั้นโลกทัศน์ของน้องๆ จะถูกขยายให้กว้างขึ้น และน้องๆ จะเริ่มมองสิ่งต่างๆ ด้วยมุมมองที่เป็นสากล (international perspective)

 4. ได้รับความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

เนื่องจากห่างไกลจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแล การไปศึกษาต่อต่างประเทศทำให้ไม่มีคนมาคอยสอดส่องความประพฤติ หรือคุมดูแลอย่างใกล้ชิด น้องๆ จึงสามารถเลือกทำแต่เพียงสิ่งที่อยากทำหรือทำในสิ่งที่มีความสุข ในขณะเดียวกันน้องๆ ก็จะได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต การเอาตัวรอด และการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเอง จนบางครั้ง กลับกลายเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ กล้าลงมือทำและสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง ซึ่งนำมาสู่ทักษะของความเป็นผู้นำ และพาตัวเองออกจาก comfort zone ได้สำเร็จ

5. ฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านภาษา

การศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นหนึ่งโอกาสในการฝึกภาษาที่ได้ผลและรวดเร็วมากที่สุด เนื่องจากการได้ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ถึงแม้จะไม่มีใครบังคับ แต่เพื่อความอยู่รอด น้องๆ จะได้ฝึกใช้ภาษาในชีวิตประจำวันหรือในสถานการณ์จริง กับเจ้าของภาษาโดยตรงไปโดยปริยายอย่างแน่นอน

6. ขัดเกลาทักษะในด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือ interpersonal skills

บางครั้งเราก็ต้องใช้ระดับการสื่อสารในระดับที่ต่างกัน เพื่อให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง การใช้ชีวิตในต่างประเทศและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากมายในชีวิตประจำวัน จะช่วยหล่อหลอมความเข้าใจความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมในแต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะนักศึกษา น้องๆ มีโอกาสอันน่าทึ่งในการเข้าถึงวัฒนธรรมและประเพณีอื่น ๆ ได้ไม่ จำกัด เป็นการขยายมุมมองและโลกทัศน์แบบที่ไม่อาจทำได้ หากอาศัยอยู่แต่ภายในประเทศ

7. เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

สำหรับใครที่คิดวางแผนไว้ว่าในอนาคตจะทำงานในต่างประเทศ การเรียนในต่างประเทศถือได้ว่าเป็นการฝึกใช้ชีวิตและการทำงานในต่างแดน พร้อมด้วยการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาของประเทศนั้นๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้น้องๆ สามารถหางานในประเทศนั้นๆ หลังเรียนจบได้อีกด้วย

8. ได้ท่องเที่ยวในต่างประเทศ

แน่นอนว่าการไปศึกษาต่อต่างประเทศ น้องๆ สามารถมีโอกาสในการท่องเที่ยวยามว่างหรือแม้กระทั่งในช่วงปิดเทอม ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือในประเทศใกล้เคียง เนื่องจากความสะดวกในการเดินทางและเพื่อนร่วมเดินทาง

 9. ได้ศึกษาในระบบการเรียนการสอนแบบใหม่

ด้วยความที่แต่ละประเทศมีระบบการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป จึงทำให้ในแต่ละประเทศมีการจัด หลักสูตร การเรียนการสอนที่แตกต่าง ดังนั้นจึงทำให้การเรียนของน้องๆ แปลกใหม่ และได้เรียนกับคุณครูที่มีประสิทธิภาพหรืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่างแน่นอน 

 10. มีหลักสูตรที่น่าสนใจให้เลือกเรียนมากมาย

ทั้งแบบบูรณาการระหว่างหลายศาสตร์ และมีเนื้อหาที่เข้มข้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และการฝึกงาน